විනිමය අනුපාතික චලිතය - ඇමරිකානු ඩොලර් සඳහා රුපියල්