විනිමය අනුපාතික චලිතය - බ්‍රිතාන්‍ය පවුම් සඳහා රුපියල්