විනිමය අනුපාතික චලිතය - ඕස්ට්‍රෙලියානු ඩොලර් සඳහා රුපියල්