வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம் - 2016 மாச்சு

2016 மாச்சில் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை விரிவடைந்தமையின் காரணமாக வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம் மிதமடைந்தது. முன்னைய மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இம்மாத காலப்பகுதியில் ஏற்றுமதிகளிலிருந்தான வருவாய்கள் வீழ்ச்சியடைந்த வேளையில் இறக்குமதிகள் சிறிதளவால் வீழ்ச்சியடைந்தன. எனினும், 2016இன் முதற்காலாண்டுப் பகுதியில் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை 2015இன் தொடர்பான காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் சுருக்கமடைந்தமைக்கு ஏற்றுமதிகளில் காணப்பட்ட குறைப்பினை இறக்குமதிகளில் ஏற்பட்ட குறைப்பு விஞ்சிக் காணப்படட்மையே முக்கிய காரணமாகும். சுற்றுலா வருவாய்கள் மற்றும் தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் அதிகரித்தமையின் மூலம் சென்மதி நிலுவையின் நடைமுறைக் கணக்கு வலுவடைந்த வேளையில் நிதியியல் கணக்கிற்கான உட்பாய்ச்சல்கள தொடர்ந்தும் மிதமடைந்தன.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Friday, July 1, 2016