අපනයනය මගින් ලද මුදල් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීම

භාණ්ඩ අපනයන කරුවන්ගෙන් ලද ඉල්ලීම් සළකා බලා 2021.03.09 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද අංක 2218/38 දරන අතිවිගේෂ ගැසට් පත්‍රය, මුදල් මණ්ඩලය විසින් පහත පරිදි සංශෝධනය කරන ලදී. 

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Friday, April 16, 2021