2015 නොවැම්බර් මාසයේ දී විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

අපනයන ආදායමේ සිදු වූ අඩු වීමට වඩා ඉහළ වේගයකින් ආනයන වියදම පහළ යෑම හේතුවෙන් 2015 දෙසැම්බර් මාසයේ දී වෙළෙඳ හිඟය 2014 වසරේ අනුරූප මාසයට සාපේක්ෂ ව අඩු විය. සංචාරක ඉපැයීම් අඛණ්ඩ ව වර්ධනය වූ නමුත් විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණවල වර්ධනය මන්දගාමී විය. මෑතක දී සිදු කරනු ලැබූ එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,500 ක ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර නිකුතුවේ ලැබීම් සමඟ මූල්‍ය ගිණුම වෙත වූ ලැබීම් ශක්තිමත් විය.

සම්පූර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, January 28, 2016