කො.පා.මි.ද. මත පදනම් වූ වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය මතුපිට උද්ධමනය 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 54.6ක් වශයෙන් වාර්තා විය

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයෙහි (කො.පා.මි.ද., 2013=100) වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය වෙනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 39.1හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 54.6ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය මෙලෙස ඉහළ යෑම සඳහා ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන්හි සිදු වූ මාසික ඉහළ යෑම් හේතු විය. ඒ අනුව, ආහාර කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 57.4හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 80.1 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයෙහි වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය උද්ධමනය 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 30.6හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 42.4 දක්වා ඉහළ ගියේය.

2022 ජුනි මාසයේ දී කො.පා.මි. දර්ශකයෙහි මාසික වෙනස සියයට 12.80ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර, ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම අයිතමවල මිල ගණන් පිළිවෙළින්, සියයට 6.81කින් සහ සියයට 5.99කින් ඉහළ යෑම මේ සදහා හේතු විය. ආහාර කාණ්ඩය තුළ 2022 ජුනි මාසයේ දී, නැවුම් මත්ස්‍ය, එළවළු, පාන්, සහල් සහ කිරිපිටි මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියේය. තවද, ආහාර නොවන කාණ්ඩය තුළ, ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රවාහන (පෙට්‍රල්, ඩීසල්, පාසල් ප්‍රවාහන ගාස්තු සහ බස් ගාස්තු), ආපනශාලා සහ හෝටල්, අධ්‍යාපනය (ද්විතීයික අධ්‍යාපනය සඳහා වන උපකාරක පන්ති ගාස්තු), සහ නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑස් සහ වෙනත් ඉන්ධන (නඩත්තු/පිළිසකර කිරීම් සහ එල්.පී. ගෑස්) යන උප කාණ්ඩයන්හි අයිතමවල මිල ගණන් ඉහළ ගියේය.

එමෙන්ම, වාර්ෂික සාමාන්‍ය උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 14.2හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 18.4 දක්වා ඉහළ ගියේය.

ආර්ථිකයේ යටිදැරි උද්ධමනය පිළිබිඹු කරන වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත මූලික උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 28.4හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 39.9 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, වාර්ෂික සාමාන්‍ය මූලික උද්ධමනය, 2022 මැයි මාසයේ පැවති සියයට 10.2හි සිට 2022 ජුනි මාසයේ දී සියයට 13.3 දක්වා ඉහළ ගියේය.

සම්පුර්ණ ලිපිය

Published Date: 

Thursday, June 30, 2022