நாணயக்கொள்கை மீளாய்வு: இல. 08 - 2023 நவெம்பர்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயக்கொள்கைச் சபையானது 2023 நவெம்பர் 23ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதத்தினையும் துணைநில் கடன்வழங்கல் வசதி வீதத்தினையும் முறையே 9.00 சதவீதத்திற்கும் 10.00 சதவீதத்திற்கும் 100 அடிப்படைப் புள்ளிகளினால் குறைப்பதற்குத் தீர்மானித்தது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திகளின் உன்னிப்பான பகுப்பாய்வொன்றினைத் தொடர்ந்து, நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கத்தினை இலக்கிடப்பட்ட 5 சதவீத மட்டத்தில் அடைந்து பேணுகின்ற வேளையில் பொருளாதாரம் உள்ளார்ந்த ஆற்றல்வாய்ந்த மட்டத்தினை அடைந்து உறுதிநிலைப்படுத்தப்படுவதனை இயலுமைப்படுத்தும் நோக்குடன் சபை இத்தீர்மானத்தினை மேற்கொண்டது. உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய ரீதியில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திகளிலிருந்து தோற்றம்பெறுகின்ற நிரம்பல் பக்க காரணிகளின் காரணமாக குறுங்காலத்தில் பணவீக்க எறிவுகளுக்கான சாத்தியமான மேல்நோக்கிய இடர்நேர்வுகளைச் சபை கருத்தில் கொண்டது. இருப்பினும், பொது மக்களின் பணவீக்க எதிர்பார்க்கைகள் தொடர்ந்தும் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளமையினாலும் குறுங்காலத்திலிருந்து நடுத்தர காலத்திற்குப் பொருளாதார நடவடிக்கையானது எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற தரநியமங்களிலும் பார்க்க தொடர்ந்தும் தாழ்வாகக் காணப்படுமென எறிவுசெய்யப்பட்டுள்ளமையினாலும் அத்தகைய குறுங்கால இடர்நேர்வுகள் நடுத்தர கால பணவீக்கத் தோற்றப்பாட்டினைப் பெருமளவு மாற்றியமைக்காதென சபை கருதியது. மேலும், 2023 யூனிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நாணயக்கொள்கை வழிமுறைகளுடன் இணைந்து கொள்கை வட்டி வீதங்களின் இக்குறைவுடன் நடுத்தர காலத்தில் பணவீக்கத்தினை உறுதிநிலைப்படுத்துவதற்கான போதியளவிலான நாணயத் தளர்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சபை கருதியது. ஆதலால், சந்தை வட்டி வீதங்களுக்குக் குறிப்பாக, கடன்வழங்கல் வீதங்களுக்கான நாணயத் தளர்வடைதல் வழிமுறைகள் நிதியியல் நிறுவனங்களின் மூலம் விரைவாகவும் முழுமையாகவும் ஊடுகடத்தப்படுவதுடன் அதன்மூலம் எதிர்வருகின்ற காலப்பகுதியில் சந்தை வட்டி வீதங்களின் இயல்புநிலைக்குத் திரும்பலினை துரிதப்படுத்துவதற்கான தேவையினை நாணயக்கொள்கைச் சபை வலியுறுத்தியது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Friday, November 24, 2023