கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம் 2023 சனவரியில் மேலும் தளர்வடைந்தது

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2013=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2022 திசெம்பரின் 57.2 சதவீதத்திலிருந்து 2023 சனவரியில் 54.2 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது. முதன்மைப் பணவீக்கத்தில் இவ்வீழ்ச்சியானது, 2023 சனவரியில் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பணவீக்க வேகக்குறைவுப் பாதைக்கு இசைவாக பரந்தளவில் காணப்படுகின்றது. 

உணவுப் பணவீக்கமானது (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 திசெம்பரின் 64.4 சதவீதத்திலிருந்து 2023 சனவரியில் 60.1 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்த அதேவேளை, உணவல்லாப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 திசெம்பரின் 53.4 சதவீதத்திலிருந்து 2023 சனவரியில் 51.0 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்தது. கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச்சுட்டெண்ணின் மாதாந்த மாற்றம், 2023 சனவரியில் 0.43 சதவீதமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டதுடன் இதற்கு, 0.23 சதவீதமாகவும் 0.20 சதவீதமாகவும் காணப்பட்ட முறையே உணவு மற்றும் உணவல்லா வகையிலுள்ள பொருட்களில் அவதானிக்கப்பட்ட விலை அதிகரிப்புக்கள் காரணமாக அமைந்தன. அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரிப் பணவீக்கம், 2022 திசெம்பரின் 46.4 சதவீதத்திலிருந்து 2023 சனவரியில் 49.6 சதவீதத்திற்கு உயர்வடைந்தது. பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை பணவீக்கத்தினைப் பிரதிபலிக்கின்ற மையப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு), 2022 திசெம்பரின் 47.7 சதவீதத்திலிருந்து 2023 சனவரியில் 45.6 சதவீதத்திற்கு வீழ்ச்சியடைந்த அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரி மையப் பணவீக்கம், 2022 திசெம்பரின் 34.6 சதவீதத்திலிருந்து 2023 சனவரியில் 37.6 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. 

முன்னோக்கி நோக்குகையில், இலங்கை மத்திய வங்கியின் அண்மைக்கால பேரண்டப் பொருளாதார எறிவுகளின் அடிப்படையில் பணவீக்கத்தின் வீழ்ச்சிப் போக்கானது சாதகமான புள்ளிவிபரத் தளத்தாக்கத்துடன் இணைந்து, இறுக்கமான நாணய மற்றும் இறைக்கொள்கை வழிமுறைகள், உள்நாட்டு வழங்கல் நிலைமைகளில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மேம்பாடுகள் அத்துடன் எதிர்பார்க்கப்படும் உலகளாவிய சக்தி மற்றும் உணவு விலைகளின் தளர்வடைதலானது உள்நாட்டு விலைகளுக்கு ஊடுகடத்தப்படுதல் என்பன காரணமாக குறைவடைந்த கேள்வி நிலைமைகளினால் துணையளிக்கப்பட்டு 2023ஆம் ஆண்டு முழுவதும் தொடருமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எவ்வாறாயினும், உள்நாட்டு சக்தி விலைகளில் சாத்தியமான மேல்நோக்கிய சீராக்கங்கள்,  மற்றும் ஏதேனும் இணையப்பெற்ற இரண்டாம் சுற்றுத் தாக்கங்கள், உலகளாவிய சக்தி மற்றும் உணவு விலைகளின் கீழ்நோக்கிய திருத்தங்கள் உள்நாட்டு நுகர்வோருக்கு கடத்தப்படுவதில் தாமதங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து தோன்றுகின்ற இப்பணவீக்க வேகக்குறைப்பு பாதையினை மேல்நோக்கிச் செலுத்தக்கூடிய இடர்நேர்வுகள் காணப்படுகின்றன. எதுஎவ்வாறிருப்பினும், பொதுமக்களின் குறைவடைந்த கொள்வனவு சக்தி போன்ற காரணிகள் பணவீக்க எறிவுகளின் கீழ்நோக்கிய போக்கிற்கு மேலும் வலுச்சேர்த்து பணவீக்க அழுத்தங்களை தளர்த்தக்கூடும்.

 

முழுவடிவம்

Published Date: 

Tuesday, January 31, 2023