ஆண்டிற்கு ஆண்டு அடிப்படையில் கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்னை அடிப்படையாகக் கொண்ட முதன்மைப் பணவீக்கம் 2022 செத்தெம்பரில் 69.8 சதவீதத்தைப் பதிவுசெய்தது

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2013=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2022 ஓகத்தின் 64.3 சதவீதத்திலிருந்து 2022 செத்தெம்பரில் 69.8 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. ஆண்டிற்;கு ஆண்டு பணவீக்கத்தில் இவ்வதிகரிப்பானது உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டினதும் மாதாந்த அதிகரிப்புக்களால் தூண்டப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய, உணவுப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு), 2022 ஓகத்தின் 93.7 சதவீதத்திலிருந்து 2022 செத்தெம்பரில் 94.9 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்த அதேவேளை, உணவல்லாப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 ஓகத்தின் 50.2 சதவீதத்திலிருந்து 2022 செத்தெம்பரில் 57.6 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் மாதாந்த மாற்றம், 2022 செத்தெம்பரில் 3.77 சதவீதமாகப் பதிவாகியது. இதற்கு, முறையே 0.35 சதவீதமாகவும் 3.42 சதவீதமாகவும் காணப்பட்ட உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டினதும் பொருட்களில் அவதானிக்கப்பட்ட விலை அதிகரிப்புக்கள் காரணமாக அமைந்தது. அதற்கமைய, உணவு வகையினுள் பழங்கள், கோழி இறைச்சி, மற்றும் கோதுமை மா என்பவற்றின் விலைகளில் அதிகரிப்புக்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. எவ்வாறாயினும், அரிசி, பருப்பு மற்றும் சீனி விலைகள் மாதகாலப்பகுதியில் குறைவடைந்தன. மேலும், உணவல்லா வகையினுள் வீடமைப்பு, நீர், மின்வலு, எரிவாயு மற்றும் ஏனைய எரிபொருட்கள் (மின்சாரக் கட்டணம், நீர் கட்டணம் மற்றும் மண்ணெண்ணை), உணவகம் மற்றும் விடுதிகள், சுகாதாரம், கல்வி (சர்வதேச பாடசாலைக் கட்டணங்கள்), தொடர்பூட்டல் (தொலைபேசிக் கட்டணங்கள்) அத்துடன் நானாவிதப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்  துணைவகைகளின்  விலைகளில் மாத காலப்பகுதியில் அதிகரிப்புக்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.

அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரி பணவீக்கம் 2022 ஓகத்தின் 28.0 சதவீதத்திலிருந்து 2022 செத்தெம்பரில் 33.4 சதவீதத்திற்கு உயர்வடைந்தது.

பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை பணவீக்கத்தினைப் பிரதிபலிக்கின்ற மையப் பணவீக்கம், (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2022 ஓகத்தின் 46.6 சதவீதத்திலிருந்து 2022 செத்தெம்பரில் 50.2 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்த அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரி மையப் பணவீக்கம், 2022 ஓகத்தின் 20.3 சதவீதத்திலிருந்து 2022 செத்தெம்பரில் 20.3 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Friday, September 30, 2022