நாணயக்கொள்கை மீளாய்வு: இல. 08 - 2021 நவெம்பர்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபையானது 2021 நவெம்பர் 24ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதம் மற்றும் துணைநில் கடன்வழங்கல் வசதி வீதம் என்பவற்றினை முறையே 5.00 சதவீதம் மற்றும் 6.00 சதவீதம் கொண்ட அவற்றின் தற்போதைய மட்டங்களில் பேணுவதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது. பேரண்டப் பொருளாதார நிலைமைகளயும் உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பக்கங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அபிவிருத்திகளையும் கவனமாக பரிசீலனையிற் கொண்டதன் பின்னர் சபையானது இத்தீர்மானத்தை மேற்கொண்டிருந்தது. அண்மைய பணவீக்க அதிகரிப்பானது வழங்கல் இடையூறுகள் அத்துடன் உலகளவில் பண்ட விலைகளின் திடீர் அதிகரிப்பு என்பவற்றின் முக்கிய காரணமாகவே தூண்டப்பட்டிருந்ததென நாணயச்சபையானது அவதானத்தில் கொண்டிருந்ததுடன் முன்னோக்கிய காலப்பகுதியில் பொருளாதாரம் அதனது சாத்தியப்பாட்டினை அடைந்துகொள்வதற்கு ஆதரவளிக்கின்ற அதேவேளை பொருத்தமான வழிமுறைகளுடன் நடுத்தரகாலத்தில் இலக்கிடப்பட்ட மட்டங்களில் பணவீக்கத்தினைப் பேணுவதற்கான அதன் கடப்பாட்டினை மீளவும் வலியுறுத்தியிருந்தது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Thursday, November 25, 2021