இலங்கை மத்திய வங்கியின் தரவு நூலகம் ஆரம்பம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று, இலங்கை மத்திய வங்கியின் வெளிவாரி வெப்தளத்தினூடாக தரவு நூலகமொன்றினை ஆரம்பித்திருக்கிறது. 

இலங்கை மத்திய வங்கியின் தரவு நூலகம் அனைத்தையுமுள்ளடக்கியதொரு தரவுத்தளமாக அமைந்திருப்பதுடன் உண்மை, நாணயம், இறை, வெளிநாட்டு மற்றும் நிதியியல் துறைகள் என்பனவற்றைக் கொண்ட பரந்த பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் மீதான உரிய நேரத்திலான தரவுகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. இது சுய தேவைகளுக்கான உருவாக்கம ; அட்டவணைகளைத் தயாரித்தல் பதிவிறக்கம் செய்தல் மற்றும் மேலும் உசாத்துணைகளுக்காக அவற்றை சேமித்து வைத்தல் போன்றவற்றை இயலுமைப்படுத்துவதன் மூலம் எண்ணிறந்த தரவுத் தேவைப்பாடுகளுக்கு வசதியளிக்கின்றது. 

தரவுகளை பயன்படுத்துவோர் தரவு நூலகத்தினை இலங்கை மத்திய வங்கியின் வெப்தளமான (www.cbsl.gov.lk) அல்லது குறிப்பாக யுஆர்எல் ஊடாக (https://www.cbsl.lk/eresearch) அணுகமுடியும்.

 

Published Date: 

Monday, February 20, 2017