ஆண்டறிக்கை 2003

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்

   முக்கிய சமூகக் குறிகாட்டிகள்

   அத்தியாயங்கள்

      1. பொருளாதார செயலாற்றம், தோற்றப்பாடு, விடயங்களும் கொள்கைகளும்

      2. தேசிய வருமானமும் செலவும்

      3. வேளாண்மை, மீன்பிடி மற்றும் காடாக்கல்

      4. கைத்தொழில்

      5. பொருளாதார மற்றும் சமூக நலன்புரிச் செலவுகள்

      6. விலைகளும் கூலிகளும்

      7. குடித்தொகை, தொழிற்படை மற்றும் தொழில்நிலை

      8. இறைக் கொள்கையும் வரவுசெலவுத் திட்ட தொழிற்பாடுகளும்

      9. வர்த்தகம், சென்மதிநிலுவை மற்றும் சுற்றுலா

      10. நிதியியல்துறை

      11. கொடுப்பனவும் தீர்ப்பனவுகளும்

பகுதி II

   இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி III

   2003 ஆம் ஆண்டில் நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிருவாக வழிமுறைகள்

பகுதி IV

   2003 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான முக்கிய சட்டவாக்கங்கள்

 

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு