தற்காலிக திகதிகள் - 2022

 

நாணயக் கொள்கை அறிவிப்பு

அறிவிக்கும் இல.
அறிவிக்கும் திகதி
1  2022 சனவாி 20, வியாழக்கிழமை
2 2022 மாச்சு 04, வௌ்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2022 மாச்சு 08 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
3 2022 ஏப்பிறல் 08, வௌ்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2020 ஏப்பிறல் 05 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
4 2022 மே 19, வியாழக்கிழமை
5 2022 யூலை 07, வியாழக்கிழமை
6 2022 ஓகத்து 18, வியாழக்கிழமை
7 2022 ஒத்தோபா் 06, வியாழக்கிழமை (முன்னா் 2022 ஒத்தோபா் 13 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
8 2022 நவெம்பா் 24, வியாழக்கிழமை

 

கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (உற்பத்தி மற்றும் பணிகள்) ஊடக அறிக்கை*

மாதம் வெளியீட்டுத் திகதி
2022 சனவரி  2022 சனவாி 18, செவ்வாய்க்கிழமை
2022 பெப்புருவரி  2022 பெப்புருவரி 15, செவ்வாய்க்கிழமை
2022 மாச்சு  2022 மாச்சு 15, செவ்வாய்க்கிழமை
2022 ஏப்பிறல்  2022 ஏப்பிறல் 18, திங்கட்கிழமை
2022 மே  2022 மே 17, செவ்வாய்க்கிழமை
2022 யூன் 2022 யூன் 15, புதன்கிழமை
2022 யூலை 2022 யூலை 15, வௌ்ளிக்கிழமை
2022 ஓகத்து      2022 ஓகத்து 15, திங்கட்கிழமை
2022 செத்தெம்பர் 2022 செத்தெம்பா் 15, வியாழக்கிழமை
2022 ஒத்தோபர்  2022 ஒத்தோபா் 17, திங்கட்கிழமை
2022 நவெம்பர் 2022 நவெம்பா் 15, செவ்வாய்க்கிழமை
2022 திசெம்பர் 2022 திசெம்பா் 15, வியாழக்கிழமை

*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 15 நாட்கள் பின்னால்)

 

ஏனைய ஊடக அறிக்கைகள்

ஊடக அறிக்கை
தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி
2021 2ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி 2022 பெப்புருவரி 25, வௌ்ளிக்கிழமை
2022, 1ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி 2022 ஓகத்து 31, புதன்கிழமை
இலங்கைப் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் - 2022 வெளியீடு 2022 ஓகத்து 31, புதன்கிழமை
இலங்கை சமூகப் பொருளாதாரத் தரவு – 2022 வெளியீடு 2022 செத்தெம்பர் 15, வியாழக்கிழமை
2021 இற்கான மாகாண மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள்  2022 ஒத்தோபர் 31, திங்கட்கிழமை
2021 இற்கான இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண் 2022 நவெம்பர் 30, புதன்கிழமை