2019 செத்தெம்பரில் பணவீக்கம் அதிகரித்தது

தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (தேநுவிசு 2013=100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம் 2019 ஓகத்தின் 3.4 சதவீதத்திலிருந்து 2019 செத்தெம்பரில் 5.0 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டிலுமுள்ள விடயங்களின் மாதாந்த விலை அதிகரிப்புக்கள் ஆண்டிற்கு ஆண்டு உணவு மற்றும் உணவல்லா பணவீக்கத்தில் பிரதிபலிக்கப்பட்டவாறு இவ்வதிகரிப்பிற்குப் பங்களித்து 2019 செத்தெம்பரில் முறையே 4.9 சதவீதம் மற்றும் 5.1 சதவீதத்தினைப் பதிவுசெய்தது. மேலும், முன்னைய ஆண்டின் தொடர்பான காலப்பகுதியில் காணப்பட்ட தாழ்ந்த தளமும் இவ்வதிகரிப்பிற்குப் பங்களித்தது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Monday, October 21, 2019