රාජ්‍ය ණය සහ කළමනාකරණය

අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට සූදානම් වන සිසු දරු දැරියන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමට අත්වැලක් සපයමින් ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය ඉදිරිපත් කරන තක්ෂිලාව වැඩසටහනෙහි ආර්ථික විද්‍යා විෂයට අදාළ මෙම වැඩසටහනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සම්පත් දායකත්වය සපයන අතර බැංකු විදු පියෙස
Thursday, March 20, 2014

Video Language: