"තක්ෂිලාව" - ජූලි 21 සිකුරාදා - මුදල් ප්‍රතිපත්තිය

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් හා සම්පත් දායකත්වයෙන් බැංකු විදු පියෙස සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරන "තක්ෂිලාව"
Monday, July 24, 2017

Video Language: