இலங்கை மத்திய வங்கி கொள்கை வட்டி வீதங்களை உயர்த்துகின்றது

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையானது 2023 மாச்சு 03ஆம் நாளன்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் மத்திய வங்கியின் துணைநில் வைப்பு வசதி வீதத்தினையும் துணைநில் கடன்வழங்கல் வசதி வீதத்தினையும் 2023 மாச்சு  03ஆம் நாள் வியாபார முடிவிலிருந்து முறையே 15.50 சதவீதத்திற்கும் 16.50 சதவீதத்திற்கும் 100 அடிப்படைப் புள்ளிகளினால் உயர்த்துவதற்குத் தீர்மானித்துள்ளது. 

முழுவடிவம்

Published Date: 

Friday, March 3, 2023