இலங்கை கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (கொ.மு.சு) – 2022 ஏப்பிறல்

தயாரிப்பு கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண், பருவகால போக்குகளைத் தொடர்ந்தும் அத்துடன் மாதத்திற்கு மாதம் அடிப்படையில் தயாரித்தல் நடவடிக்கைகளில் சுருக்கத்தினை எடுத்துக்காட்டியும் 2022 ஏப்பிறலில் குறிப்பிடத்தக்களவு வீழ்ச்சியடைந்தது. அதற்கமைய, தயாரித்தல் கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண்ணானது முன்னைய மாதத்திலிருந்து 21.4 சுட்டெண் புள்ளிகளைக் கொண்ட வீழ்ச்சியுடன் 2022 ஏப்பிறலில் 36.4 சுட்டெண் பெறுமதியினைப் பதிவுசெய்தது. மாச்சு மாதத்தின் பருவகால உச்சத்துடன் ஒப்பிடுகையில் உற்பத்தி, புதிய கட்டளைகள், கொள்வனவுகளின் இருப்பு மற்றும் தொழில்நிலை துணைச் சுட்டெண்களில்; அறிக்கையிடப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க குறைவுகள் இதற்குக் காரணமாக அமைந்தன.    

நாட்டில் நிலவுகின்ற பொருளாதார, சமூக மற்றும் அரசியல் உறுதிப்பாட்டின்மைக்கு மத்தியில் பணிகள் துறை கொ.மு.சுட்டெண், 2022 ஏப்பிறலில் 43.8 சுட்டெண் பெறுமதிக்கு வீழ்ச்சியடைந்து பணிகள் துறை முழுவதும் சீர்குலைவொன்றினை எடுத்துக்காட்டியது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Tuesday, May 17, 2022