2022 சனவரி பணவீக்கம் - கொ.நு.வி.சு

கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (கொநுவிசு, 2013ஸ்ரீ100)  ஆண்டிற்கு ஆண்டு மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம், 2021 திசெம்பரின் 12.1 சதவீதத்திலிருந்து 2022 சனவரியில் 14.2 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது. அதேவேளை, ஆண்டுச் சராசரி அடிப்படையில், கொழும்பு நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண் 2021 திசெம்பரின் 6.0 சதவீதத்திலிருந்து 2022 சனவரியில் 6.9 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.

உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டிலுமுள்ள பொருட்களின் மாதாந்த விலை அதிகரிப்பினால் பணவீக்கம் தூண்டப்பட்டிருந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து, உணவுப் பணவீக்கம், (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2021 திசெம்பரின் 22.1 சதவீதத்திலிருந்து 2022 சனவரியில் 25.0 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்த அதேவேளை உணவல்லாப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2021 திசெம்பரின் 7.5 சதவீதத்திலிருந்து 2022 சனவரியில் 9.2 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Monday, January 31, 2022