ஆண்டறிக்கை 2016

 

முதன்மைப் பக்கங்கள்

பகுதி I

   முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்

   முக்கிய சமூகக் குறிகாட்டிகள்

   அத்தியாயங்கள்

      1. பொருளாதாரம், விலை மற்றும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு, தோற்றப்பாடு மற்றும் கொள்கைகள்

      2. தேசிய உற்பத்தி, செலவினம் மற்றும் வருமானம்

      3. பொருளாதார மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு

      4. விலைகள், கூலிகள், தொழில்நிலை மற்றும் உற்பத்தித்திறன்

      5. வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகளும் கொள்கைகளும்

      6. இறைக் கொள்கையும் அரச நிதியும்

      7. நாணயக் கொள்கை, வட்டி வீதங்கள், பணம் மற்றும் கொடுகடன்

      8. நிதியியல்துறைச் செயலாற்றமும் முறைமை உறுதித்தன்மையும்

      முக்கிய பொருளாதாரக் கொள்கை மாற்றங்களும் வழிமுறைகளும் : 2016

பகுதி II

   இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும்

பகுதி III

   2016 ஆம் ஆண்டில் நாணயச் சபையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முக்கிய நிருவாக வழிமுறைகள்

பகுதி IV

   2016 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் இலங்கையிலுள்ள வங்கித்தொழில் நிறுவனங்களினதும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் தொடர்பான முக்கிய சட்டவாக்கங்கள்

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

சிறப்பு புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு