விகிதங்கள் மற்றும் குறிகாட்டிகள்

விலை அறிக்கை

இவ் அறிக்கையானது தெரிவு செய்யப்பட்ட உணவு வகைகளின் மொத்த மற்றும் சில்லறை விலைகளினைக் கொண்டுள்ளது.

வாராந்தக் குறிகாட்டிகள்

இலங்கையின் துறை வாரியான வாராந்த பொருளாதார குறிகாட்டிகள்

மாதாந்தக் குறிகாட்டிகள்

இலங்கையின் துறை வாரியான மாதாந்த பொருளாதார குறிகாட்டிகள்

மாதாந்தச் செய்தித் திரட்டு

இவ் வெளியீடானது பொருளாதார புள்ளிவிபரங்கள், பத்திரிகை வெளியீடுகள், உரைகள் மற்றும் முக்கியமான நிகழ்வுகள் தொடர்பான தகவல்கள் போன்றவற்றினை வழங்குவதுடன் ஆங்கிலம், சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளிலும் கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ளது.

பேரண்டப் பொருளாதார வரைபடத்தொகுதி

வரைபடங்களில் இலங்கையின் பேரண்ட பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

இலங்கை சுபீட்ச சுட்டெண்

சுபீட்சமானது, நாட்டினதும் அதன் மாகாணங்களினதும் சுபீட்சத்தின் மட்டத்தினை அளவிடுகின்றதும் ஒப்பீடு செய்கின்றதுமான ஒரு கலப்புக் குறிகாட்டியாக விளங்கும் இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண்ணின் மூலம் அளவிடப்படுகிறது

கொள்கை விகிதங்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கியால் வெளியிடப்பட்ட நடைமுறை கொள்கை வீதங்கள்

செலாவணி வீதங்கள்

செலாவணி வீதங்களும் தந்தி மூலமான மாற்ற வீதங்களும்