பொருளாதார & புள்ளிவிபர வரைபடங்கள்

பேரண்ட பொருளாதார வரைபட பொதி

செலாவணி வீத வரைபடங்கள்

முக்கிய பேரண்டப் பொருளாதார குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையிலான வரைபட பொதி  முக்கிய செலாவணி வீத குறிகாட்டிகளினை அடிப்படையிலான ஒன்றுடன் ஒன்று சார்ச்த வரைபடங்கள்
 

புள்ளிவிபர வரைபடங்கள்

 
 முக்கிய பொருளாதார மற்றும் சமூக குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையிலான புள்ளிவபர வரைபடங்கள்