நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு

இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவானது நிதி திட்டமிடல் அமைச்சின் கீழ் சுயாதீன நிறுவனமொன்றாக 2016 மாச்சில் தாபிக்கப்பட்டது. 2007 பெப்புருவரியில் இலங்கை மத்திய வங்கியின் திணைக்களமொன்றாக நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு மீளவமைக்கப்பட்டதுடன், அதன் பின்னர் இலங்கை மத்திய வங்கியின் கட்டமைப்பு மற்றும் நிருவாக அமைப்பியல்பு என்பவற்றினுள் சுயாதீன நிறுவனமொன்றாகத் தொழிற்படுகின்றது.

தாபனம்

இலங்கை நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவானது 2006இன் 06ஆம் இலக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடுதல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் நியதிகளுக்கமைய நிதித் திட்டமிடல் அமைச்சின் கீழ் 2006 மாச்சில் தாபிக்கப்பட்டது.

குறித்துரைக்கப்பட்ட நிறுவனமாக நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவினை தொழிற்படுத்துவதற்காக, சட்டத்தின் கீழ், மேதகு சனாதிபதியினால் ஆக்கப்பட்ட கட்டளைகளின் நியதிகளின் கீழ் இலங்கை மத்திய வங்கியின் பிரிவொன்றாக நிதியியல் உளவறிதல் பிரிவு தொழிற்படுகின்றது. இலங்கை மத்திய வங்கியின் கொள்கை வகுத்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் இயலளவுகள் என்பவற்றின் மீதான ஊக்க ஆற்றல் மூலம் அதன் நியதிச் சட்ட தொழிற்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் அதன் தொழிற்பாடுகளை அதிகரிக்கும் பொருட்டும் வினைத்திறனுடன் செயற்படுவதற்குமாக 2017 பெப்புருவரியில் மத்திய வங்கியின் திணைக்களமொன்றாக மீளவமைக்கப்பட்டது.

இலங்கை பணம் தூயதாக்கலுக்கெதிரான சட்டம்/ பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளிப்பதனை தடுத்தல் சட்டம் ஒழுங்கமைப்பானது மூன்று சட்டவாக்கப் பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது;
    2005இன் 25ஆம் இலக்க பயங்கரவாத நிதியளிப்பை ஒடுக்குதல் மீதான சமவாயச் சட்டம்
    2006இன் 05ஆம் இலக்க பணம் தூயதாக்குதலை தடுத்தல் சட்டம்
    2006இன் 6ஆம் இலக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கையிடல் சட்டம்