நாணயக்கொள்கை தொடர்பூட்டல்

பொதுநோக்கு

Overview of the Central Bank of Sri Lanka.

நாணயக் கொள்கை அறிவிக்கும் திகதிகள்

Here, you can read short profiles of our past Governors and explore the history of the Central Bank of Si Lanka.