தொழில் வாய்ப்புக்கள்

இலங்கை மத்திய வங்கி 1949ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க நாணயவிதிச் சட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. நாம் முன்மதியுடையதும் முன்கூட்டிய செயற்பாடுசார்ந்ததுமான கொள்கை விதந்துரைப்புக்களை மிக உயர்ந்தளவிலான நேர்மையுடனும் தொழில்சார் நிபுணத்துவத்துடனும் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கிவருவதுடன் எமது குறிக்கோள்களுக்காகவும் அரசியல் சாராத நிலைக்காகவும் நன்மதிப்புக்களையும் ஈட்டியிருக்கிறோம்.

எமது தொலைநோக்கு யாதெனில் இலங்கையின் சுபீட்சத்திற்கு பங்களிப்புச் செய்யும் விதத்தில் நம்பகத்தன்மையும் இயக்கவாற்றலும் மிக்க மத்திய வங்கியாக இருப்பதேயாகும். எமது பணியானது கொள்கைத் தூண்டல், மதியுரை, கடப்பாடு மற்றும் மிகுந்ததிறமை என்பனவற்றினூடாக உறுதியான வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கும் விதத்தில் பொருளாதார மற்றும் விலை உறுதிப்பாடு மற்றும் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாடு என்பனவற்றை பேணுவதனை வலியுறுத்துவதேயாகும்.

அவ்வாறு செயலாற்றும் பொழுது, எம்மால் பேணப்படும் பெறுமானங்கள் உள்ளார்ந்த தலைமைத்துவத்திற்கான கடப்பாடு, வெளிப்டையான தன்மை, பொறுப்புக்கூறும் தன்மை, ஒருங்கிணைப்பு, தொழில்சார் தகுதிக்கான கடப்பாடு, ஆயுள் முழுவதும் நீடித்திருக்கும் கற்கை, அறிவினை பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் மற்றும் புத்தாக்கம் இசைந்து செல்லுதல் மற்றும் துல்லியமான தன்மை சுயாதீனமான தொழிற்பாட்டு பெறுபேறுகளை அடைந்து கொள்வதற்கான தொடர்ச்சியான கடப்பாடு மற்றும் பங்கேற்புப் பணி நடைமுறைகளுக்கான கடப்பாடு என்பனவற்றை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி அதன் அனைத்து ஊழியர்களுக்கு தொழில்சார் நிபுணத்துவ அபிவிருத்திகளையும் தொழில் பதவிஉயர்வு வாய்ப்புக்களையும் வழங்குவதற்கான கடப்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கிறது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் வெகுமதிமிக்க பதவியொன்றினை பெற்றுக்கொள்ள ஆர்வமிருக்கிறதா?