முன்கூட்டி வௌியிடப்படும் கால அட்டவணை - 2023

 

நாணயக் கொள்கை அறிவிப்பு

அறிவிக்கும் இல.
அறிவிக்கும் திகதி
1 2023 சனவாி 25, புதன்கிழமை
2 2023 மாச்சு 03, வெள்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2023 மாச்சு 02 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
3 2023 ஏப்பிறல் 04, செவ்வாய்க்கிழமை
4 2023 யூன் 01, வியாழக்கிழமை
5 2023 யூலை 06, வியாழக்கிழமை (முன்னா் 2023 யூலை 13 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது)
6 2023 ஓகத்து 24, வியாழக்கிழமை
7 2023 ஒத்தோபா் 05, வியாழக்கிழமை
8 2023 நவெம்பா் 30, வியாழக்கிழமை

 

2023ஆம் ஆண்டிற்கான நாணயக் கொள்கைச் சபையின் கூட்டங்களும் நாணயக் கொள்கை முன்கூட்டிய கால அட்டவணையும் 

 

அறிவிக்கும் இல. நாணயக் கொள்கைச் சபைக் கூட்டத்திகதி அறிவிக்கும் திகதி
ஆரம்பக் கூட்டம் 2023 செத்தெம்பா் 27, புதன்கிழமை நாணயக் கொள்கை மீளாய்வு அறிவித்தல் இடம்பெறவில்லை
7 2023 ஒத்தோபா் 04, புதன்கிழமை 2023 ஒத்தோபா் 05, வியாழக்கிழமை 
8 2023 நவெம்பா் 23, வியாழக்கிழமை (முன்னா் 2023 நவெம்பா் 22 அன்று இடம்பெறுவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது) 2023 நவெம்பா் 24, வௌ்ளிக்கிழமை (முன்னா் 2023 நவெம்பா் 23 அன்று வௌியிடப்படுவதற்குத் தீா்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறது)

  

வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம்

மாதம் அறிவிக்கும் திகதி
 2022 திசெம்பர் 2023 சனவரி 31, செவ்வாய்க்கிழமை
 2023 சனவரி 2023 பெப்புருவரி 28, செவ்வாய்க்கிழமை
 2023 பெப்புருவரி 2023 மாச்சு 31, வெள்ளிக்கிழமை
 2023 மாச்சு 2023 ஏப்பிறல் 28, வெள்ளிக்கிழமை
 2023 ஏப்பிறல் 2023 மே 31, புதன்கிழமை
 2023 மே 2023 யூன் 30, வெள்ளிக்கிழமை
 2023 யூன் 2023 யூலை 31, திங்கட்கிழமை
 2023 யூலை 2023 ஓகத்து 31, வியாழக்கிழமை
 2023 ஓகத்து 2023 ஒத்தோபர் 02, திங்கட்கிழமை
 2023 செத்தெம்பர் 2023 ஒத்தோபர் 31, செவ்வாய்க்கிழமை
 2023 ஒத்தோபர் 2023 நவெம்பர் 30, வியாழக்கிழமை
 2023 நவெம்பர் 2023 திசெம்பர் 29, வெள்ளிக்கிழமை

 

கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (உற்பத்தி மற்றும் பணிகள்) ஊடக அறிக்கை*

மாதம் வெளியீட்டுத் திகதி
2023 சனவரி  2023 சனவாி 17, செவ்வாய்க்கிழமை
2023 பெப்புருவரி  2023 பெப்புருவரி 15, புதன்கிழமை
2023 மாச்சு  2023 மாச்சு 15, புதன்கிழமை
2023 ஏப்பிறல்  2023 ஏப்பிறல் 17, திங்கட்கிழமை
2023 மே  2023 மே 15, திங்கட்கிழமை
2023 யூன் 2023 யூன் 15, வியாழக்கிழமை
2023 யூலை 2023 யூலை 17, திங்கட்கிழமை
2023 ஓகத்து      2023 ஓகத்து 15, செவ்வாய்க்கிழமை
2023 செத்தெம்பர் 2023 செத்தெம்பா் 15, வௌ்ளிக்கிழமை
2023 ஒத்தோபர்  2023 ஒத்தோபா் 16, திங்கட்கிழமை
2023 நவெம்பர் 2023 நவெம்பா் 15, புதன்கிழமை
2023 திசெம்பர் 2023 திசெம்பா் 15, வௌ்ளிக்கிழமை

*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 15 நாட்கள் பின்னால்)

 

பணவீக்கம் - கொ.நு.வி.சு. ஊடக அறிக்கைகளுக்கான திகதிகள்

மாதம் வெளியீட்டுத் திகதி
2023 சனவரி  2023 சனவாி 31, செவ்வாய்க்கிழமை
2023 பெப்புருவரி  2023 பெப்புருவரி 28, செவ்வாய்க்கிழமை
2023 மாச்சு  2023 மாச்சு 31, வௌ்ளிக்கிழமை
2023 ஏப்பிறல்  2023 ஏப்பிறல் 28, வௌ்ளிக்கிழமை
2023 மே  2023 மே 31, புதன்கிழமை
2023 யூன்  2023 யூன் 30, வௌ்ளிக்கிழமை
2023 யூலை  2023 யூலை 31, திங்கட்கிழமை
2023 ஓகத்து       2023 ஓகத்து 31, வியாழக்கிழமை
2023 செத்தெம்பர்  2023 செத்தெம்பா் 27, புதன்கிழமை
2023 ஒத்தோபர்  2023 ஒத்தோபா் 31, செவ்வாய்க்கிழமை
2023 நவெம்பர்  2023 நவெம்பா் 30, வியாழக்கிழமை
2023 திசெம்பர்  2023 திசெம்பா் 29, வௌ்ளிக்கிழமை

 

ஏனைய ஊடக அறிக்கைகள்

ஊடக அறிக்கை
தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி
2022 1ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி 2023 பெப்புருவரி 28, செவ்வாய்க்கிழமை
2022, 2ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி 2023 ஓகத்து 31, வியாழக்கிழமை
இலங்கைப் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் - 2023 வெளியீடு 2023 ஓகத்து 31, வியாழக்கிழமை
இலங்கை சமூகப் பொருளாதாரத் தரவு – 2023 வெளியீடு 2023 செத்தெம்பர் 27, புதன்கிழமை
2022 இற்கான மாகாண மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள்  2023 நவெம்பர் 30, வியாழக்கிழமை
2022 இற்கான இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண் 2023 நவெம்பர் 20, புதன்கிழமை