தற்காலிக திகதிகள் - 2021

 

கொள்வனவு முகாமையாளர் சுட்டெண் (உற்பத்தி மற்றும் பணிகள்) ஊடக வெளியீடுகளுக்கான தற்காலிக திகதிகள்* - 2021

மாதம் தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி
2021 சனவரி 2021 சனவரி 15 வெள்ளிக்கிழமை
2021 பெப்புருவரி 2021 பெப்புருவரி 15 திங்கட்கிழமை
2021 மாச்சு 2021 மாச்சு 15 திங்கட்கிழமை
2021 ஏப்பிறல் 2021 ஏப்பிறல் 16 வெள்ளிக்கிழமை
2021 மே 2021 மே 17 திங்கட்கிழமை
2021 யூன் 2021 யூன் 15 செவ்வாய்க்கிழமை
2021 யூலை 2021 யூலை 15 வியாழக்கிழமை
2021 ஓகத்து 2021 ஓகத்து 16 திங்கட்கிழமை
2021 செத்தெம்பர் 2021 செத்தெம்பர் 15 புதன்கிழமை
2021 ஒத்தோபர் 2021 ஒத்தோபர் 15 வெள்ளிக்கிழமை
2021 நவெம்பர் 2021 நவெம்பர் 15 திங்கட்கிழமை
2021 திசெம்பர் 2021 திசெம்பர் 15 புதன்கிழமை

*முன்னைய மாத அளவீட்டுடன் தொடர்புடைய ஊடக வெளியீடு (ஒவ்வொரு மாத முடிவிலிருந்து 15 நாட்கள் பின்னால்)

 

கொ.நு.வி.சு. ஊடக வெளியீடுகளுக்கான தற்காலிக திகதிகள் - 2021

மாதம் தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி
2021 சனவரி  2021, சனவரி 29, வெள்ளிக்கிழமை
2021 பெப்புருவரி  2021, பெப்புருவரி 25, வியாழக்கிழமை
2021 மாச்சு  2021, மாச்சு 31, புதன்கிழமை
2021 ஏப்பிறல்   2021, ஏப்பிறல் 30, வெள்ளிக்கிழமை
2021 மே   2021, மே 31, திங்கட்கிழமை
2021 யூன்  2021, யூன் 30, புதன்கிழமை
2021 யூலை  2021, யூலை 30, வெள்ளிக்கிழமை
2021 ஓகத்து  2021, ஓகத்து 31, செவ்வாய்க்கிழமை 
2021 செத்தெம்பர்  2021, செத்தெம்பர் 30, வியாழக்கிழமை
2021 ஒத்தோபர்  2021, ஒத்தோபர் 29, வெள்ளிக்கிழமை
2021 நவெம்பர்  2021, நவெம்பர் 30, செவ்வாய்க்கிழமை
2021 திசெம்பர்  2021, திசெம்பர் 31, வெள்ளிக்கிழமை

 

தே.நு.மு.சு. ஊடக வெளியீடுகளுக்கான தற்காலிக திகதிகள்* - 2021

மாதம் தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி 
2021 சனவரி  2021, சனவரி 21, வியாழக்கிழமை
2021 பெப்புருவரி  2021, பெப்புருவரி 22, திங்கட்கிழமை
2021 மாச்சு 2021, மாச்சு 22, திங்கட்கிழமை
2021 ஏப்பிறல்  2021, ஏப்பிறல் 21, புதன்கிழமை
2021 மே  2021, மே 21, வெள்ளிக்கிழமை
2021 யூன்  2021, யூன் 21, திங்கட்கிழமை
2021 யூலை  2021, யூலை 22, வியாழக்கிழமை
2021 ஓகத்து  2021, ஓகத்து 23, திங்கட்கிழமை 
2021 செத்தெம்பர்  2021, செத்தெம்பர் 21, செவ்வாய்க்கிழமை
2021 ஒத்தோபர்  2021, ஒத்தோபர் 21, வியாழக்கிழமை
2021 நவெம்பர்  2021, நவெம்பர் 22, திங்கட்கிழமை
2021 திசெம்பர்  2021, திசெம்பர் 21, செவ்வாய்க்கிழமை 

*தே.நு.வி.சு. தரவுகள் உரிய காலத்திற்கு 21 நாட்கள் பின்னால் வெளியிடப்படும்.

 

ஏனைய ஊடக வெளியீடுகளுக்கான தற்காலிகத் திகதிகள் - 2021

ஊடக வெளியீடுகள் தற்காலிக வெளியீட்டுத் திகதி
2020 2ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி 2021, பெப்புருவரி 25, வியாழக்கிழமை 
2021, 1ஆம் அரையாண்டிற்கான காணி மதிப்பீட்டுக் குறிகாட்டி 2021, ஓகத்து 31, செவ்வாய்க்கிழமை
இலங்கைப் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் - 2021 வெளியீடு 2021, ஓகத்து 31, செவ்வாய்க்கிழமை
இலங்கை சமூகப் பொருளாதாரத் தரவு – 2021 வெளியீடு 2021, செத்தெம்பர் 15, புதன்கிழமை 
2020 இற்கான மாகாண மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள்  2021, செத்தெம்பர் 30, வியாழக்கிழமை
2020 இற்கான இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண் 2021 நவெம்பர் 30 செவ்வாய்க்கிழமை