கொவிட் -19 நிவாரண கடன் திட்டங்கள்

 


அரசாங்கத்தின் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் வழங்குநர்களுக்குமான திரவத்தன்மை வசதி
03.07.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/03/023/0001/002 அரசாங்கம் சாா்பில் திறைசோியினால் வழங்கப்படும் 'ஒப்பந்ததாரா்களுக்கு செலுத்தவேண்டிய விலைப்பட்டியல் நிலுவைக் கொடுப்பனவுகளின் ஏற்றுக்கொள்ளல் கடிதம்' இன் அடிப்படையில் கட்டடவாக்கத் துறைக்கு வழங்கப்படும் திரவத்தன்மை வசதி
18.06.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/03/023/0001/001 அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் வாக்குறுதிப் பத்திரங்கள் / உத்தரவாதங்கள் மீது கட்டடவாக்கத் துறைக்கான திரவத்தன்மை வசதி
     
சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதி
30.07.2020   சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதி - கட்டம் ஐஐஐ - கொடுகடன் உத்தரவாதம் மற்றும் வட்டி உதவுதொகைத் திட்டத்தின் கீழ் பொதுப் போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தனியார் பேருந்துச் சொந்தக்காரர்களுக்கு பேருந்துகளைத் திருத்தும் செலவினை ஈடுசெய்வதற்காக கடன்களை வழங்குதல்
13.07.2020   பிரதேச அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தொழிற்படு மூலதன கடன் திட்டங்களின் முக்கிய அம்சங்கள்
01.07.2020   சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதி
30.06.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR/2010/03 (A-05) சுபீட்ச கடன் திட்டத்திற்கான (சௌபாக்யா) தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கான திருத்தம் - துணைக் கடன்களுக்குப் பிரயோகிக்கத்தக்க வட்டி வீதத்தின் குறைப்பு
30.06.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/CGIS/WCL/2020/01 கொவிட்-19 தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்காக கொடுகடன் உத்தரவாதம் மற்றும் வட்டி உதவுதொகைத் திட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள்
24.06.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR-COVID19/2020/01 (A-02) & RDD/PR-COVID19/2020/02 (A-02) 'சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதி" இன் தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கான திருத்தங்கள்
22.06.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் கொவிட் -19 நோய்த்தொற்றினால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்கான புதிய கடன்வசதி (சௌபாக்கியா கொவிட் மறுமலர்ச்சிக் கடன்வசதி)
19.06.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR-COVID19/2020/04 சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதியின் தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கான பின்னிணைப்பு
20.04.2020 தொழிற்பாட்டு வழிகாட்டல்: 01 சௌபாக்யா கொவிட் 19 புத்துயிரளித்தல் வசதி
13.04.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR-COVID19/2020/02 (A-01) 'சௌபாக்யா (சுபீட்ச) கடன் திட்டம்: 'சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதி" இன் கீழ் கொவிட்-19 தொற்றினால் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தரளவு தொழில்முயற்சிகளுக்காக புதிய மீள்நிதியிடல் வசதியை அறிமுகப்படுத்துகின்ற தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கான திருத்தங்கள்
13.04.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR-COVID19/2020/01 (A-01) 'சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதி" இன் தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கான திருத்தங்கள்
06.04.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR-COVID19/2020/02 சௌபாக்யா (சுபீட்சம்) கடன் திட்டத்தின் கீழ் ('சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதிகள்") கொவிட்-19 தொற்றினால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தர துறை தொழில்முயற்சிகளுக்காகப் புதிய மீள்நிதியிடல் வசதியை அறிமுகப்படுத்தல் - தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள்
01.04.2020 தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. RDD/PR-COVID19/2020/01 சௌபாக்யா (சுபீட்ச) கடன் திட்டத்தின் கீழ் கொவிட்-19 தொற்றினால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தர துறை தொழில்முயற்சிகளுக்காக புதிய மீள்நிதியிடல் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களுக்கான பின்னிணைப்பு ('சௌபாக்யா கொவிட்-19 புத்துயிரளித்தல் வசதிகள்")
     
வங்கித்தொழில்
21.07.2020 அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 04ஆம் இலக்கம் 2020ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான திருத்தங்கள்
16.07.2020 சுற்றறிக்கை 2020இன் 07ஆம் இலக்கம் கொவிட்-19 இனால் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் தனிப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்கான நிவாரண வழிமுறைகள்
16.07.2020 Banking Act Direction No. 6 of 2020 Extraordinary Regulatory Measures Amidst Covid-19
19.06.2020 2020இன் 3ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 2020இன் 2ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளிலான திருத்தங்கள்
06.05.2020 2020இன் 2ஆம் இலக்க அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் கொவிட் -19 நிவாரணத் திட்டங்கள் - அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
27.03.2020 2020இன் 5ஆம் இலக்க சுற்றிக்கை கொவிட் -19 இன் தாக்கத்திற்குள்ளான தனிநபர் மற்றும் சுயதொழில் உள்ளடங்கலான வியாபாரங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான ரூ. 50 பில்லியனிலான ஆறுமாத மீள்நிதியிடல் வசதி
24.03.2020 2020இன் 4ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை கொவிட் - 19 மூலம் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் உதவுவதற்கான நிவாரண வழிமுறைகள்
     
வங்கியல்லாத் தொழில்
16.07.2020 சுற்றறிக்கை 2020இன் 07ஆம் இலக்கம் கொவிட்-19 இனால் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரம் மற்றும் தனிப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்கான நிவாரண வழிமுறைகள்
27.03.2020 2020இன் 5ஆம் இலக்க சுற்றிக்கை கொவிட் -19 இன் தாக்கத்திற்குள்ளான தனிநபர் மற்றும் சுயதொழில் உள்ளடங்கலான வியாபாரங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கான ரூ. 50 பில்லியனிலான ஆறுமாத மீள்நிதியிடல் வசதி
25.03.2020 2020இன் 1ஆம் இலக்க விளக்கக் குறிப்புகள் 2020இன் 4ஆம் இலக்க  கொவிட்-19 இனால் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு உதவுவதற்கான நிவாரண நடவடிக்கைகள் சுற்றறிக்கைக்கான விளக்கக் குறிப்புகள்
24.03.2020 2020இன் 4ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை கொவிட் - 19 மூலம் பாதிக்கப்பட்ட வியாபாரங்களுக்கும் தனிநபர்களுக்கும் உதவுவதற்கான நிவாரண வழிமுறைகள்