இலங்கை மத்திய வங்கி - 2019 இற்கான வங்கி விடுமுறைகள்

திகதி

விபரம்

சனவரி 15 செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ் தைப்பொங்கல் தினம்   வ.அ.வர்.
சனவரி 20 ஞாயிற்றுக்கிழமை துருத்து முழு நோன்மதி தினம்  வ.அ.
   
பெப்புருவரி 04 திங்கட்கிழமை தேசிய சுதந்திர தினம்   வ.அ.வர்.
பெப்புருவரி 19 செவ்வாய்க்கிழமை நவம் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ. 
   
மாச்சு 04 திங்கட்கிழமை மகா சிவராத்திரி தினம் வ.அ.
மாச்சு 20 புதன்கிழமை மெதின் முழு நோன்மதி தினம்  வ.அ.
   
ஏப்பிறல் 12 வெள்ளிக்கிழமை
அரை நாள் விசேட வங்கி விடுமுறை (சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டிற்கு முன்னைய தினம் சனிக்கிழமையில் வருவதால்)   வ.
ஏப்பிறல் 13 சனிக்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டிற்கு முன்னைய தினம்    வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 14 ஞாயிற்றுக்கிழமை சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்   வ.அ.வர்.
ஏப்பிறல் 15 திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (சிங்கள, தமிழ் புத்தாண்டு தினம்; ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)   வ.
ஏப்பிறல் 19 வெள்ளிக்கிழமை
பக் முழு நோன்மதி தினம்    வ.அ.
ஏப்பிறல் 19 வெள்ளிக்கிழமை
பெரிய வெள்ளிக்கிழமை    வ.அ.
   
மே 01 புதன்கிழமை மே தினம்    வ.அ.வர்.
மே 18 சனிக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
மே 19 ஞாயிற்றுக்கிழமை வெசாக் முழு நோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த நாள்   வ.அ.வர்.
மே 20 திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (வெசாக் முழு நோன்மதி தினத்திற்கு அடுத்த தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)  வ.
   
யூன் 05 புதன்கிழமை

ஈதுல் பித்ர் (ரம்ழான் பெருநாள்)  வ.அ.

யூன் 16 ஞாயிற்றுக்கிழமை பொசொன் முழு நோன்மதி தினம்  வ.அ.
   
யூலை 16 செவ்வாய்க்கிழமை
எசல முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
   
ஓகத்து 12 திங்கட்கிழமை ஈதுல் அழ்ஹா (ஹஜ்ஜூப் பெருநாள்)   வ.அ.
ஓகத்து 14 புதன்கிழமை நிக்கினி முழு நோன்மதி தினம்  வ.அ.
   
செத்தெம்பர் 13 வெள்ளிக்கிழமை பினர முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
   
ஒத்தோபர் 13 ஞாயிற்றுக்கிழமை வப் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
ஒத்தோபர் 27 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளித் திருநாள்    வ.அ.
   
நவெம்பர் 10 ஞாயிற்றுக்கிழமை மீலாதுன் நபி (புனித நபிகளின்) பிறந்த தினம்    வ.அ.வர்.
நவெம்பர் 11 திங்கட்கிழமை விசேட வங்கி விடுமுறை (புனித நபிகளின் தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் அதற்குப் பதிலாக)    வ.
நவெம்பர் 12 செவ்வாய்க்கிழமை இல் முழு நோன்மதி தினம்   வ.அ.
   
திசெம்பர் 11 புதன்கிழமை உந்துவப் முழு நோன்மதி தினம்  வ.அ.
திசெம்பர் 25 புதன்கிழமை நத்தார் பண்டிகை    வ.அ.வர்.
   
வ – வங்கி விடுமுறை            அ – அரச விடுமுறை              வர். – வர்த்தக விடுமுறை
அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிறு தினங்கள் வங்கி விடுமுறைகளாகும்