வெளிநாட்டுத் துறைச் செயலாற்றம் - 2019 நவெம்பர்

இறக்குமதிகள் மற்றும் ஏற்றுமதிகள் இரண்டிலும் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியின் காரணமாக 2019 நவெம்பரில் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) சிறிதளவில் சுருக்கமடைந்தது. 2019இன் முதல் பதினொரு மாத காலப்பகுதியில், ஏற்றுமதிகளிலிருந்தான வருவாய்களில் ஏற்படட சிறிதளவு அதிகரிப்புடன் இறக்குமதிகள் மீதான செலவினத்தல் ஏற்பட்ட கணிசமான வீழ்ச்சி சேர்ந்த கொண்டமையின் விளைவாக, 2018இன் தொடர்பான காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் வர்த்தகப் பற்றாக்குறை சுருக்கமடைந்தது. 2019 நவெம்பரில், ஆண்டிற்கு ஆண்டு அடிப்படையில், சுற்றுலா வருகைகள் வீழ்ச்சியடைந்த போதும், சுற்றுலாத் தொழில் துறையில் தொடர்ச்சியான மீட்சி அவதானிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 2019 நவெம்பரில் தொழிலாளர் பணவனுப்பல்கள் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) வீழ்ச்சியடைந்து 2019இன் முதல் பதினொரு மாத காலப்பகுதியில் ஒன்றுசேர்ந்த வீழ்ச்சியைப் பதிவுசெய்தது. அதேவேளை, சென்மதி நிலுவையின் நிதியியல் கணக்கு பன்னாட்டு நாணய நிதியத்தின் விரிவாக்கப்பட்ட நிதிய வசதி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஏழாவது பிரிவின் பெறுகைகள் மற்றும் அரச பிணையங்கள் சந்தைக்கான தேறிய வெளிநாட்டு உட்பாய்ச்சல்களின் பெறுகைகள் என்பனவற்றுடன் பெருமளவிற்கு அதிகரித்தது. எனினும், கொழும்புப் பங்குகள் பரிவர்த்தனை இம்மாத காலப்பகுதியில் தேறிய வெளிப்பாய்ச்சலைப் பதிவுசெய்துள்ளது. 2019ஆம் ஆண்டுக் காலப்பகுதியிலும் 2020இன் இதுவரையான காலப்பகுதியிலும் இலங்கை ரூபா ஐ.அ.டொலருக்கெதிராக உயர்வடைந்துள்ளது.

முழுவடிவம்

Published Date: 

Friday, January 17, 2020