"තක්ෂිලාව" - ජූලි 19 බදාදා - රාජ්‍ය මුල්‍ය අංශයේ මෑත කාලීන ප්‍රවණතා

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් හා සම්පත් දායකත්වයෙන් බැංකු විදු පියෙස සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරන "තක්ෂිලාව"
Friday, July 21, 2017

Video Language: