ප්‍රසිද්ධ දේශනය - 2016 මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාවෙන් පිළිබිඹු වන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය

දේශක - ඩබ්. ඒ. දිලිරුක්ෂිනි මිය, ඇතිරේක අධ්‍යක්ෂ, ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
Tuesday, May 23, 2017

Video Language: