"තක්ෂිලාව" - ජූලි 17 සඳුදා - අන්තර්ජාතික වෙළඳාම

ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය හා එක්ව ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ අනුග්‍රහයෙන් හා සම්පත් දායකත්වයෙන් බැංකු විදු පියෙස සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කරන "තක්ෂිලාව"
Tuesday, July 18, 2017

Video Language: