04 யூலை 2017 | இலங்கை மத்திய வங்கியின் நோக்கங்களும் செயற்பாடுகளும்

“அறிவூற்று”- அறிவுக்கான அடித்தளம் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பொருளியல் மாணவர்களுக்காக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கல்வியியல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி. 04 யூலை 2017 | இலங்கை மத்திய வங்கியின் நோக்கங்களும் செயற்பாடுகளும் வளவாளர்கள் திரு. து. உதயசீலன் & திரு
Wednesday, September 27, 2017

Video Language: