27 யூலை 2017 | இலங்கையின் நிதியியல் சந்தைகளும் அண்மைக்கால அபிவிருத்திகளும்

"அறிவூற்று”- அறிவுக்கான அடித்தளம் கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தர பொருளியல் மாணவர்களுக்காக விசேடமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கல்வியியல் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி. 27 யூலை 2017 | இலங்கையின் நிதியியல் சந்தைகளும் அண்மைக்கால அபிவிருத்திகளும் வளவாளர்கள் திருமதி வி. குகவத
Monday, October 2, 2017

Video Language: