நாணயச் சபை

மத்திய வங்கி ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த சட்ட அமைப்பாகும். இதில் மத்திய வங்கி ஒரு கூட்டிணைக்கப்பட்ட நிறுவனமல்ல. நாணயச் சட்ட விதியின் நியதிகளில், நாணயச் சபைக்கு கம்பனித் தகுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் எல்லா அதிகாரங்கள், தொழிற்பாடுகள் மற்றும் கடமைகள் என்பன ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. நாணயச் சபை ஓர் ஆளுகை நிறுவனமாக இருப்பதினால், மத்திய வங்கியின் முகாமைத்துவம், செயற்பாடு மற்றும் நிர்வாகம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளும் சகல கொள்கைத் தீர்மானங்களுக்கும் நாணயச்சபை பொறுப்பாகவுள்ளது. 

மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபை ஐந்து (5) அங்கத்தவர்களைக் கொண்டுள்ளது.

ஆளுநர்

நிதியமைச்சின் செயலாளர் (பதவி வழி அலுவலர்)

மூன்று (3) நிறைவேற்று அலுவலர் அல்லாத அங்கத்தவர்கள் 

ஆளுநர், நாணயச் சபையின் தலைவராவார். இத்தோடு மத்திய வங்கியின் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலராகவும் தொழிற்படுகிறார். ஆளுநரும் நிறைவேற்று தரமில்லாத அங்கத்தவர்களும், நிதியமைச்சரின் விதந்துரைப்பின் அடிப்படையில் சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்படுகின்றனர். நிறைவேற்று தரமல்லா சபை அங்கத்தவர்களின் நியமனத்திற்கு அரசியலமைப்புச் சபையின் அங்கீகாரமும் தேவைப்படுகிறது. ஆளுநரதும், நிறைவேற்று உத்தியோகத்தரல்லாத சபை அங்கத்தவர்களினதும் அலுவலகக் காலம் ஆறு (6) ஆண்டுகளாகும். நாணயச் சபையின் கூட்டம் நடத்தத் தேவையான ஆகக் குறைந்த அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று (3) உறுப்பினர்களாகும். நாணயச் சபையின் தீர்மானங்கள் செல்லுபடியாவதற்கு மூன்று (3) அங்கத்தவர்களின் அங்கீகாரம் தேவையானதாகும். எவ்வாறாயினும், ஏகமனதான தீர்;மானம் எடுக்கப்படும் தேவை ஏற்படுமிடத்து சகல ஐந்து (5) அங்கத்தவர்களின் ஒருங்கிணைந்த அங்கீகாரமும் அத்தியாவசியமாகும்.

நாணயச் சபை உறுப்பினர்கள்

 

 

 

 

முனைவர் பி. நந்தலால் வீரசிங்க

ஆளுநர்

நாணயச் சபையின் தலைவர்

கே. எம். எம். சிறிவர்தன

திறைசேரி மற்றும் நிதி அமைச்சின் செயலாளர்

பதவி வழி அலுவலர்

 

 

 

திரு. சஞ்சீவ ஜயவா்த்தன, சனாதிபதி சட்டத்தரணி

நியமன உறுப்பினர்

முனைவர். (திருமதி) ராணி ஜயமகா

நியமன உறுப்பினர்

திரு. நிஹால் பொன்சேகா

நியமன உறுப்பினர்

 

இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையின் துணைக்குழுக்கள்

நாணயச் சபை ஆலோசனைக் கணக்காய்வுக் குழு

நாணயச் சபை ஆலோசனைக் கணக்காய்வுக் குழு என்பது நாணயச் சபையின் துணைக் குழு ஒன்றாகும். இலங்கை மத்திய வங்கியினதும் ஊழியர் சேமலாப நிதியத்தினதும் நிதியியல் அறிக்கையிடுதல், உள்ளகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவ முறைமைகள், இணங்குவிப்பு, உள்ளகக் கணக்காய்வு, வெளிவாரிக் கணக்காய்வு என்பவற்றை மீளாய்தல் மற்றும் நாணயச் சபையினால் குறித்தொதுக்கப்படும் ஏதேனும் வேறு செயற்பாடு அத்துடன் நாணயச் சபைக்கு பரிந்துரைகளை வழங்குதல் ஆகியன அதன் வகிபாகமும் பொறுப்புக்களுமாகும்.  உள்ளகக் கணக்காய்வுத் திணைக்களமானது தொழிற்பாட்டு ரீதியாக நாணயச் சபைக்கும் நாணயச் சபை ஆலோசனைக் கணக்காய்வுக் குழுவுக்கும் அறிக்கையிடுகின்றது.

நாணயச் சபை ஆலோசனைக் கணக்காய்வுக் குழு உள்ளடக்குவது;

 • நாணயச் சபையின் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவர், இவர் குழுவின் தலைவராகப் பணியாற்றுகின்றார்
  • முனைவர். ராணி ஜயமஹா
 • நாணயச் சபையினால் பெயர்குறிக்கப்பட்ட இரு வெளிவாரி உறுப்பினர்கள்
  • திரு. இந்திரஜித் பா்னாந்து
  • திருமதி. அனஷா மெஹொட்டி

 

சபை இடர்நேர்வு மேற்பார்வைக் குழு

சபை இடர்நேர்வு மேற்பார்வைக் குழுவானது, இலங்கை மத்திய வங்கியில் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம் தொடர்புபட்ட விடயப்பரப்புகள் மீது நாணயச் சபைக்கு பரிந்துரைகளை வழங்குவதுடன் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவத் திணைக்களமானது நிர்வாகக் கருமங்கள் தவிர சபை இடர்நேர்வு மேற்பார்வைக் குழுவுக்கு அறிக்கையிடுகின்றது.

சபை இடர்நேர்வுக் குழு உள்ளடக்குவது;

 • நாணயச் சபையின் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவர், இவர் குழுவின் தலைவராகப் பணியாற்றுகின்றார்
  • திரு. சஞ்சீவ ஜயவர்த்தன, சனாதிபதி சட்டத்தரணி
 • நாணயச் சபையினால் பெயர்குறிக்கப்பட்ட இரு வெளிவாரி உறுப்பினர்கள்
  • திரு. நவொமல் குணவர்த்தன
  • திரு. சுசந்த ரத்நாயக்க

 

ஒழுக்கநெறிக் குழு

ஒழுக்கநெறிக் குழுவானது, இலங்கை மத்திய வங்கியின் நடத்தைக் கோவையின் அதாவது இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஊழியர்களுக்கான நடத்தைக் கோவையின் மற்றும் நாணயச் சபைக்கான, மற்றும் நாணயச் சபை நியமித்த ஆலோசனை/ துணைக் குழு உறுப்பினர்களுக்கான நடத்தைக் கோவையின் பின்னணியினுள் தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒழுக்கநெறிக் குழுவின் தொழிற்பாடுகள், சொல்லப்பட்ட நடத்தைக் கோவைகள் தொடர்பில் அபிப்பிராயம், தெளிவுபடுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்களை வழங்குதல் அத்துடன் இலங்கை மத்திய வங்கியின் நடத்தைக் கோவைகளின் மீறல்களை நிர்ணயித்தல் என்பவற்றை உள்ளடக்குகின்றது.

ஒழுக்கநெறிக் குழு உள்ளடக்குவது;

 • நாணயச் சபையின் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் ஒருவர், இவர் குழுவின் தலைவராகப் பணியாற்றுகின்றார்
  • திரு. சஞ்சீவ ஜயவர்த்தன, சனாதிபதி சட்டத்தரணி
 • நாணயச் சபையினால் பெயர்குறிக்கப்பட்ட ஒரு வெளிவாரி உறுப்பினர்
  • பேராசிரியர். அஜந்த எஸ் தர்மசிறி