நாணயத் தாள்கள் மற்றும் குத்திகளின் புள்ளிவிபரங்கள்

2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வார்க்கப்பட்ட நாணயக் குத்திகளின் புள்ளிவிபரம்

நாணய இனம் நாணயக் குத்தியிலுள்ள ஆண்டு

வகை

வார்க்கப்பட்ட குத்திகள்

சதம். 25

2001

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2002

சுற்றோட்ட நியமம்

15,000,000

2004

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2005

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2006

சுற்றோட்ட நியமம்

5,000,000

2009

சுற்றோட்ட நியமம்

5,000,000

சதம். 50 2001

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2002

சுற்றோட்ட நியமம்

15,000,000

2004

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2005

சுற்றோட்ட நியமம்

20,000,000

2006

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2009

சுற்றோட்ட நியமம்

5,000,000

ரூ. 1/-

2000

சுற்றோட்ட நியமம்

30,000,000

2002

சுற்றோட்ட நியமம்

50,000,000

2004

சுற்றோட்ட நியமம்

52,000,000

2005

சுற்றோட்ட நியமம்

65,000,000

2006

சுற்றோட்ட நியமம்

50,000,000

2008

சுற்றோட்ட நியமம்

40,000,000

2009

சுற்றோட்ட நியமம்

110,000,000

2011

சுற்றோட்ட நியமம்

30,000,000

2013

சுற்றோட்ட நியமம்

150,000,000

     

ரூ. 2/-

2001

சுற்றோட்ட நியமம்

10,000,000

2001

கொழும்புத் திட்டத்தின் 50ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

10,000,000

2002

சுற்றோட்ட நியமம்

44,350,000

2004

சுற்றோட்ட நியமம்

34,650,000

2005

சுற்றோட்ட நியமம்

50,000,000

2006

சுற்றோட்ட நியமம்

80,000,000

2008

சுற்றோட்ட நியமம்

18,000,000

2008

ஊழியர் சேம நிதியத்தின் 50ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

2,000,000

2009

சுற்றோட்ட நியமம்

57,000,000

2011

சுற்றோட்ட நியமம்

43,000,000

2011

இலங்கை விமானப்படையின் 60ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

3,000,000

2012

இலங்கை சாரணர் இயக்கத்தின் 100ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

2,000,000

2013

சுற்றோட்ட நியமம்

125,000,000

ரூ. 5/-

2002

சுற்றோட்ட நியமம்

32,000,000

2003

ஸியாம்மோ பசம்பதவவின் 250ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

8,000,000

2004

சுற்றோட்ட நியமம்

34,000,000

2005

சுற்றோட்ட நியமம்

30,000,000

2006

சுற்றோட்ட நியமம்

67,140,000

2006

புத்தர் காலமாகிய 2550ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் வித்தத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

20,000,000

2007

2007இல் உலக கிறிக்கெட் கிண்ணத்தினைக் (2ஆம் இடம்) பெற்றுக் கொண்மையினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

7,860,000

2008

சுற்றோட்ட நியமம்

20,000,000

2009

சுற்றோட்ட நியமம்

70,000,000

2011

சுற்றோட்ட நியமம்

60,000,000

2013

சுற்றோட்ட நியமம்

98,000,000

2014

இலங்கை வங்கியின் 75ஆவது ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

2,000,000

ரூ. 10/-

2009

சுற்றோட்ட நியமம்

33,500,000

2011

சுற்றோட்ட நியமம்

65,000,000

2011

2600 ஆவது சம்புத்துவ ஜெயந்தியின் ஆண்டு நிறைவினைக் குறிக்கும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

1,500,000

2013

சுற்றோட்ட நியமம்

125,000,000

2013

இலங்கை 25 நிருவாக மாவட்டங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் விதத்தில் வெளியிடப்பட்ட சுற்றோட்ட நியம ஞாபகார்த்த குத்திகள்

50,000,000

2013

சுற்றோட்ட நியமம்

100,000,000

 

2000ஆம் ஆண்டிலிருந்து இலங்கை மத்திய வங்கியினால் அச்சிடப்பட்ட நாணயத் தாள்களின் புள்ளிவிபரங்கள்

  நாணய இனம் (ரூ.) தொடர் இலக்கமும் முதல் எழுத்து   தாளிலுள்ள திகதி
இலிருந்து இற்கு
ரூ. 10/-     M/267 190001 M/347 190000 2001.12.12
M/347 190001 M/387 190000 2004.04.10
M/387 190001 M/462 515000 2004.07.01
M/462 515001 M/552 515000 2005.11.19
M/552 515001 M/582 515000 2006.07.03
ரூ. 20/- L/181 500001 L/261 500000 2001.12.12
L/261 500001 L/301 921000 2004.07.01
L/301 921001 L/366 921000 2005.11.19
L/366 921001  L/446 921000 2006.07.03
W/1 000001 W/180 1000000 2010.01.01 
W/181 000001 W/280 1000000 2010.01.01*
W/281 000001 W/310 1000000 2015.02.04
W/311 000001 W/315 1000000 2015.02.04
ரூ. 50/- K/155 000001 K/189 1000000 2001.12.12
K/190 000001 K/219 1000000 2004.04.10
K/220 000001 K/245  192000 2004.07.01
K/245 192001 K/280 192000 2005.11.19
K/280 192001 K/335 192000 2006.07.03
V/1 000001 V/100 1000000 2010.01.01
V/101 000001 V/140 1000000 2010.01.01*
V/141 000001 V/160 1000000 2015.02.04
ரூ. 100/- J/236  000001 J/335 1000000 2001.12.12
J/336 000001 J/391 250000 2004.07.01
J/391 250001 J/531 250000 2005.11.19
J/531 250001 J/581 250000 2006.07.03
U/1 000001 U/210 1000000 2010.01.01
U/211 000001 U/315 1000000 2010.01.01*
U/316 000001 U/365 1000000 2015.02.04
ரூ. 500/- H/72 000001 H/86 1000000 2001.12.12
H/87 000001 H/96 1000000 2004.04.10
H/97 000001 H/112 151000 2004.07.01
H/112 151001 H/167  151000 2005.11.19
T/1 000001 T/50 1000000 2010.01.01
T/56 000001 T/100 1000000 2010.01.01
T/51 000001 T/55 1000000 2013.11.15
T/101 000001 T/115 1000000 2010.01.01
T/116 000001 T/130 1000000 2015.02.04
ரூ. 1000/- G/106 000001 G/130 1000000 2001.12.12
G/131 000001 G/155 1000000 2004.04.10
G/156 000001 G/186 065000 2004.07.01
G/186  065001 G/246 065000 2006.07.03
Q/1 000001 Q/25 1000000 2009.05.20
S/1  000001 S/195 1000000 2010.01.01
S/196 000001 S/210 1000000 2015.02.04
ரூ. 2000/-   P/01 000001 P/30 1000000 2005.11.02
P/31 000001 P/75 1000000 2006.07.03
ரூ. 5000/-      R/1 000001 R/30 1000000 2010.01.01
R/31 000001 R/40 1000000 2010.01.01
R/41 000001 R/50 1000000 2015.02.04
R/51 000001 R/85 1000000 2015.02.04

* அல்ரா வயலற் மேற்பூச்சிடப்பட்ட அச்சிற்குப் பின்னரான வார்ணிஸ் ரூ. 20, ரூ. 50 மற்றும் ரூ. 100 இன நாணயத் தாள்களின் மீது முறையே W/181 000001, V/101 000001 மற்றும் U/211 000001 வார்ணிஸ் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.