இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள்

பிந்திய வழங்கல்

    முன்வைப்பு ஆவணம்

    குறிப்பு வௌியீடு

ஏனைய வளங்கல்

    இலங்கை அபிவிருத்தி முறிகள் –மாற்றல் அறிவித்தல்