2019 වසර සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරනු ලබන ඉදිරි දින දර්ශනය

 

අංකය නිකුත් කරනු ලබන දිනය
1 පෙබරවාරි 22 වන සිකුරාදා
2 අප්‍රේල් 08 වන සඳුදා (අප්‍රේල් 10 දිනට නිකුත් කිරීමට නියමිත ව තිබූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය)
3 මැයි 31 වන සිකුරාදා
4 ජූලි 11 වන බ්‍රහස්පතින්දා (ජූලි 12 දිනට නිකුත් කිරීමට නියමිත ව තිබූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය)
5 අගෝස්තු 23 වන සිකුරාදා
6 ඔක්තෝබර් 11 වන සිකුරාදා
7 නොවැම්බර් 29 වන සිකුරාදා (නොවැම්බර් 15 දිනට නිකුත් කිරීමට නියමිත ව තිබූ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය)
8 දෙසැම්බර් 27 වන සිකුරාදා