ව්‍යවහාර මුදල් පිළිබඳ දත්ත

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2000 වසරේ සිට ටංකනය කර සංසරණයට නිකුත් කරන ලද කාසි පිළිබඳ දත්ත

මුහුණත වටිනාකම කාසියේ සඳහන් වර්ෂය

කාසි වර්ගය

ටංකනය කල කාසි ගණන

සත 25

2001

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2002

සාමාන්‍ය සංසරණය

15,000,000

2004

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2005

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2006

සාමාන්‍ය සංසරණය

5,000,000

2009

සාමාන්‍ය සංසරණය

5,000,000

සත 50
2001

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2002

සාමාන්‍ය සංසරණය

15,000,000

2004

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2005

සාමාන්‍ය සංසරණය

20,000,000

2006

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2009

සාමාන්‍ය සංසරණය

5,000,000

රුපියල් 1

2000

සාමාන්‍ය සංසරණය

30,000,000

2002

සාමාන්‍ය සංසරණය

50,000,000

2004

සාමාන්‍ය සංසරණය

52,000,000

2005

සාමාන්‍ය සංසරණය

65,000,000

2006

සාමාන්‍ය සංසරණය

50,000,000

2008

සාමාන්‍ය සංසරණය

40,000,000

2009

සාමාන්‍ය සංසරණය

110,000,000

2011

සාමාන්‍ය සංසරණය

30,000,000

2013

සාමාන්‍ය සංසරණය

150,000,000

2016

සාමාන්‍ය සංසරණය

75,000,000

රුපියල් 2

2001

සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2001

කොළඹ ක්‍රමය 50 වන සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

10,000,000

2002

සාමාන්‍ය සංසරණය

44,350,000

2004

සාමාන්‍ය සංසරණය

34,650,000

2005

සාමාන්‍ය සංසරණය

50,000,000

2006

සාමාන්‍ය සංසරණය

80,000,000

2008

සාමාන්‍ය සංසරණය

18,000,000

2008

අර්ථ සාධක අරමුදලේ 50 වන සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

2,000,000

2009

සාමාන්‍ය සංසරණය

57,000,000

2011

සාමාන්‍ය සංසරණය

45,000,000

2011

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 60 වැනි සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

3,000,000

2012

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ ශත සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

2,000,000

2013

සාමාන්‍ය සංසරණය

125,000,000

2016

සාමාන්‍ය සංසරණය

40,000,000

රුපියල් 5

2002

සාමාන්‍ය සංසරණය

32,000,000

2003

ශ්‍යාමෝපසම්පදාවේ 250 වෙනි සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

8,000,000

2004

සාමාන්‍ය සංසරණය

34,000,000

2005

සාමාන්‍ය සංසරණය

30,000,000

2006

සාමාන්‍ය සංසරණය

67,140,000

2006

බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් 2550 වන වසර සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

20,000,000

2007

2007 ලෝක ක්‍රිකට් කුසලානය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

7,860,000

2008

සාමාන්‍ය සංසරණය

20,000,000

2009

සාමාන්‍ය සංසරණය

70,000,000

2011

සාමාන්‍ය සංසරණය

60,000,000

2013

සාමාන්‍ය සංසරණය

98,000,000

2014

ලංකා බැංකුවේ 75 වැනි සංවත්සරය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

2,000,000

2016

සාමාන්‍ය සංසරණය

135,000,000

රුපියල් 10

2009

සාමාන්‍ය සංසරණය

33,500,000

2011

සාමාන්‍ය සංසරණය

65,000,000

2011

2600 සම්බුද්ධත්ව ජන්තිය සැමරීම වෙනුවෙන් සමරු කාසිය - සාමාන්‍ය සංසරණය

1,500,000

2013

සාමාන්‍ය සංසරණය

125,000,000

2013

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක 25 නියෝජනය වෙනුවෙන් - සාමාන්‍ය සංසරණය

50,000,000

2013

සාමාන්‍ය සංසරණය

100,000,000

2016

සාමාන්‍ය සංසරණය

145,000,000

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් 2000 වසරේ සිට මුද්‍රණය කර සංසරණයට නිකුත් කරන ලද නෝට්ටු පිළිබඳ දත්ත

  මුහුණත වටිනාකම අනුක්‍රමික අංක   නෝට්ටුවේ දිනය
සිට  දක්වා
රුපියල් 10    M/267 190001 M/347 190000 2001.12.12
M/347 190001 M/387 190000 2004.04.10
M/387 190001 M/462 515000 2004.07.01
M/462 515001 M/552 515000 2005.11.19
M/552 515001 M/582 515000 2006.07.03
රුපියල් 20 L/181 500001 L/261 500000 2001.12.12
L/261 500001 L/301 921000 2004.07.01
L/301 921001 L/366 921000 2005.11.19
L/366 921001  L/446 921000 2006.07.03
W/1 000001 W/180 1000000 2010.01.01 
W/181 000001 W/280 1000000 2010.01.01*
W/281 000001 W/310 1000000 2015.02.04
W/311 000001 W/315 1000000 2015.02.04
W/316 000001 W/410 1000000 2015.02.04
රුපියල් 50 K/155 000001 K/189 1000000 2001.12.12
K/190 000001 K/219 1000000 2004.04.10
K/220 000001 K/245  192000 2004.07.01
K/245 192001 K/280 192000 2005.11.19
K/280 192001 K/335 192000 2006.07.03
V/1 000001 V/100 1000000 2010.01.01
V/101 000001 V/140 1000000 2010.01.01*
V/141 000001 V/160 1000000 2015.02.04
V/161 000001 V/180 1000000 2016.07.04
V/181 000001 V/215 1000000 2016.07.04
රුපියල් 100 J/236  000001 J/335 1000000 2001.12.12
J/336 000001 J/391 250000 2004.07.01
J/391 250001 J/531 250000 2005.11.19
J/531 250001 J/581 250000 2006.07.03
U/1 000001 U/210 1000000 2010.01.01
U/211 000001 U/315 1000000 2010.01.01*
U/316 000001 U/365 1000000 2015.02.04
U/366 000001 U/465 1000000 2015.02.04
රුපියල් 500 H/72 000001 H/86 1000000 2001.12.12
H/87 000001 H/96 1000000 2004.04.10
H/97 000001 H/112 151000 2004.07.01
H/112 151001 H/167  151000 2005.11.19
T/1 000001 T/50 1000000 2010.01.01
T/56 000001 T/100 1000000 2010.01.01
T/51 000001 T/55 1000000 2013.11.15
T/101 000001 T/115 1000000 2010.01.01
T/116 000001 T/130 1000000 2015.02.04
T/131 000001 T/182 1000000 2015.02.04
රුපියල් 1000 G/106 000001 G/130 1000000 2001.12.12
G/131 000001 G/155 1000000 2004.04.10
G/156 000001 G/186 065000 2004.07.01
G/186  065001 G/246 065000 2006.07.03
Q/1 000001 Q/25 1000000 2009.05.20
S/1  000001 S/195 1000000 2010.01.01
S/196 000001 S/210 1000000 2015.02.04
S/211 000001 S/344 750000 2015.02.04
රුපියල් 2000  P/01 000001 P/30 1000000 2005.11.02
P/31 000001 P/75 1000000 2006.07.03
රුපියල් 5000     R/1 000001 R/30 1000000 2010.01.01
R/31 000001 R/40 1000000 2010.01.01
R/41 000001 R/50 1000000 2015.02.04
R/51 000001 R/85 1000000 2015.02.04
R/86 000001 R/90 1000000 2015.02.04
R/91 000001 R/120 1000000 2016.07.04

* රුපියල් 20/-, රුපියල් 50/- හා රුපියල් 100/- වටිනාකමින් යුත් මුදල් නෝට්ටු වල මතුපිට, පිළිවෙලින් W/181 000001, V/101 000001 හා U/211 000001 අනුක්‍රමික අංක වල සිට, පසු මුද්‍රිත වාර්නිෂ් (post print varnish) ආලේප කර ඇත.