පවත්නා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික (වසරකට සියයට)

 

නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය

14.50

නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය

15.50

බැංකු අනුපාතිකය

30.22

ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය

4.00