විශේෂිත දිනය හෝ පරාසය

දින ආකෘතිය: yyyy-mm-dd

ආසන්නතම සඳහා විනිමය අනුපාත.
දෛනික ගැනුම් හා විකුණුම් අනුපාත