ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
වාර්ෂික වාර්තාව 2016

 

මුල් පිටු

 

 

පළමු කොටස

 

   මූලික ආර්ථික දර්ශක

 

    මූලික සමාජ දර්ශක

 

   පරිච්ජේද

 

      1. ආර්ථික, මිල සහ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතාව , ඉදිරි දැක්ම සහ ප්‍රතිපත්ති

 

      2. ජාතික නිෂ්පාදිතය, වියදම සහ ආදායම

 

      3. ආර්ථික සහ සමාජ යටිතල පහසුකම්

 

      4. මිල, වැටුප්, සේවා නියුක්තිය සහ ඵලදායිතාව

 

      5. විදේශීය අංශයේ ප්‍රවණතා හා ප්‍රතිපත්ති

 

      6. රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය හා රාජ්‍ය මූල්‍ය කටයුතු

 

      7. මුදල් ප්‍රතිපත්තිය, පොලී අනුපාතික, මුදල් සහ ණය

 

      8. මූල්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ පද්ධති ස්ථායිතාව

 

      ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිමය වෙනස්වීම් සහ ක්‍රියාමාර්ග 2016

 

 

දෙවැනි කොටස

 

   ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් හා කටයුතු

   
 

තුන්වැනි කොටස

 

   මුදල් මණ්ඩලය විසින් 2016 වර්ෂයේ දී උපයෝගී කරගනු ලැබූ ප්‍රධාන පරිපාලන විධිවිධාන

   
 

සිව්වැනි කොටස

 

   මහ බැංකුවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ආයතනවල වැඩකටයුතු හා මෙහෙයුම්වලට අදාල 2016   වර්ෂයේ සම්මත කරන ලද ප්‍රධාන නීති අණපනත්

 

 

සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

   
 

විශේෂ සංඛ්‍යා ලේඛන පරිශිෂ්ටය

අපව අමතන්න | වෙබ් අඩවිය | Adobe Reader
ඔබට මෙහි අන්තර්ගතය කියවීමේ අපහසුතාවක් ඇති වන්නේ නම්, කරුණාකර ඇඩෝබි රීඩර් (Adobe Reader) මෘදුකාංගය තුළින් අවශ්‍ය ගොණු වෙන වෙන ම විවෘත කරන්න.