මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වගකීමෙන් බැහැරවීම
අ) මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් තොරතුරු ශ්රීක ලංකා මහ බැංකුව විසින් සපයන්නේ යමෙකු තුල කිසියම් අපේක්ෂාවක් ඇති කිරීමකින් තොරව හුදෙක් අන්තර් ජාලය ප්රැයෝජනයට ගන්නන්ගේ මූලාශ්රියක් වශයෙනි.
  පහත සඳහන් හේතු මත කිසියම් පාර්ශවයකට හෝ ප්රයයෝජනයට ගනු ලබන්නාගේ කීර්ති නාමයට, ප්ර යෝජනයට, දත්තයන් වලට සෘජුව හෝ වක්රනව හෝ නොදැනුවත්ව හෝ විශේෂිතව හෝ තවෙකක ප්රේථිඵලයක් වශයෙන් විය හැකි පාඩුවක් හෝ අලාභයන් සම්බන්ධයෙන් වගකීමට ශ්රීු ලංකා මහ බැංකුව බැදී නොමැත.
 
01 මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇතුලත් තොරතුරු සහ සේවාවන් ප්ර්යෝජනයට ගැනීම හෝ නොහැකිවීම
02 කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් මෙහි ඇතුලත් දත්ත හෝ සම්ප්රේයෂණය විකෘති කිරීම හෝ අනවසරව ග්රිහණය කිරීම
03 සේවාව සම්බන්ධව තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් සිදුකරන ප්ර්කාශයක් හෝ ක්රිියාවක
04 මෙම සේවාව සම්බන්ධ ඊට අදාළ වෙනත් කිසියම් කරුණු
   
ආ)

මෙම වෙබ් අඩංගු යම්කිසි තොරතුරුවල කිසියම් වැරැදීමක්, මඟහැරීමක් හෝ වෙනස්වීමක් හා සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වග කියනු නොලැබේ.

   
ඇ)

ප්‍රයෝජනය ලබන්නා විසින් ඔහුගේම අනුමැතිය මත හෝ අවදානම මත මෙම වෙබ් අවඩියෙන් බා ගනු ලැබු (download) හෝ වෙනත් ආකාරයකින් මෙම සේාව මගින් කිසියම් තොරතුරුක් ලබාගැනීමේ දී ඔහුගේ හෝ ඇයගේ පරිඝණක පද්ධතියට විය හැකි කිසියම් හානියක් හෝ දත්ත මැකීයාමක් හෝ සම්බන්ධයෙන් සම්පුර්ණ වගකීම ඔහු හෝ ඇය විසින් දැරිය යුතුය.

   
   

තුන්වන පාර්ශව වෙබ් අඩවියන්ට සම්බන්ධතාවය
වෙබ් අඩවි පරිහරනයන්ගේ පහසුව සඳහා ශ්රීර ලංකා මහ බැංකුව තුන්වන පාර්ශවයෙන් වෙබ් අඩවි සඳහා සම්බන්ධතාවයක් ලබා දී ඇත. මෙම සම්බන්ධතාවයන් මගින් ශ්රීන ලංකා මහ බැංකුව යම් පාර්ශ්වයක බැදීමක් හෝ එම වෙබ් අඩවිවල ඇතුලත් කරුණු සඳහා කිසියම් පිටසනක් හෝ ප්රවකාශයක් හෝ සටහනක් සපයන බවට අදහස් නොවේ. මෙම කරුණු, මෙම වෙබ් අඩවියේ තිබිය හැකි අනිකුත් අතිරේක සම්බන්ධතාවයන්ට ද අදාළ වෙයි.


හිමිකම් ප්රඳකාශය
වෙන්ත අයුරකින් ප්‍රකාශකර නොමැති නම www.cbsl.gov.lk , www.cbsl.org.lk , www.cbsl.lk වෙබ් අඩවියේ සඳහන් සියලුම තොරතුරු ශ්රීම ලංකා මහ බැංකුව සතුය. මෙහ අඩංගු තොරතුරු, විස්තර, රචනා හෝ ලිපි වාණිජමය නොවන සහ පෞද්ගලික ප්රීයෝජනය සඳහා පමණක් බා ගැනීමට (download) හෝ පිටපත් කරගැනීමට ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් උනන්දු කරනු ලැබේ. ශ්රීd ලංකා මහ බැංකුවේ ලිඛිත අවසරයක් නැතුව මෙහි සඳහන් කරුණු විකිණීම, බෙදාහැරීම, ව්යු(ත්පන්න කිරීම සපුරා තහනම් ය. හිමිකම් අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා ලේකම්, ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්රී( ලංකා මහ බැංකුවට යොමු කරන්න.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services