මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
අපව අමතන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලය
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
තැ.පෙ. 590
30, ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව

දු.ක : 94 -11 -2477000, 94 -11 -2440330, 94 -11 -2330220

විද්‍යුත් ලිපිනය:
cbslgen@cbsl.lk

බැංකු කටයුතු අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය
නො. 58,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාවත,
රාජගිරිය.

දු.ක : 94 - 11 2477840
ෆැක්ස් : 94 -11 2867384
විද්‍යුත් ලිපිනය:
cbs@cbsl.lk

පළාත් කාර්යාල
සාමාන්‍ය තොරතුරු සඳහා අපගේ වෙබ් අඩවි පිළිබඳ විමසීම් සඳහා සහ ප්‍රකාශන ලබාගැනීම සඳහා කරුණාකර පහත කාර්යාල අමතන්න.

මාතර >>
අනුරාධපුරය >>
මාතලේ >>
යාපනය>>
ත්‍රිකුණාමලය>>

සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව
5 වන කුළුණ, 9 වන මහල
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, තැ.පෙ. 590, ජනාධිපති මාවත,
කොළඹ 01,
ශ්‍රී ලංකාව.
දු.ක - 94 -11 2477418   
ෆැක්ස් -94 – 11 2346304

ඊමේල් -
dcommunications@cbsl.lk

වෙබ් අඩවි ප්රීතිපෝෂණ පොර්මය සඳහා >>
 
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
 
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services