23.11.2017
2017 නොවැම්බර් මස 23 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
   
  23.11.2017
2017 නොවැම්බර් 28 වැනි දින රුපියල් දශ ලක්ෂ 27,000 ක් වටිනා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් නිකුත් කිරීමේ වෙන්දේසිය
   
  22.11.2017
2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
   
  22.11.2017
2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින පවත්වන ලද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසිය
   
  21.11.2017
2017 ඔක්තෝබර් මස උද්ධමනය