20.11.2017
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් හම්බ‍න්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යවසායකයන් සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන පාරිභෝගික සේවය පිළිබඳ වැඩසටහන 2017 නොවැම්බර මස 23 වන දින පෙ.ව. 9.00 සිට තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.
   
  15.11.2017
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය සහ බැංකු විදු පියස ඒකාබද්ධව රුහුණු විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ දේශනය  2017.11.21 දින පෙ.ව. 9.00 ට රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී