20.02.2018
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය විසින් මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසලේ සිසුන් සඳහා සංවිධානය කරන අධ්‍යාපනික වැඩසටහන 2018 පෙබරවාරි මස 21 වන දින පෙ. ව. 08.30 සිට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ