මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික
 

මාසිකව

Current page is 1 of 3.

First    Next    1     2     3     Prev.    Last

ප්‍රතිපත්තිමය පොලී අනුපාතිකයේ වෙනස්වීම්
බලපැවැත්වෙන දිනය
නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය කය (%)(අ)
නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය (%)(අ) ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය
(%)
(
SRR)
බැංකු අනුපාතිකය
(%)
24.03.2017 වැනි දිනට 7.250 8.750 7.500 15.000
28.07.2016 7.000 8.500 7.500 15.000
19.02.2016 6.500 8.000 7.500 15.000
16.01.2016 6.000 7.500 7.500 15.000
15.04.2015 6.000 7.500 6.000 15.000
02.01.2014 6.500 8.000 6.000 15.000
15.10.2013 6.500 8.500 6.000 15.000
01.07.2013 7.000 9.000 6.000 15.000
10.05.2013 7.000 9.000 8.000 15.000
12.12.2012 7.500 9.500 8.000 15.000
05.04.2012 7.750 9.750 8.000 15.000
03.02.2012 7.500 9.000 8.000 15.000
29.04.2011 7.000 8.500 8.000 15.000
11.01.2011 7.000 8.500 7.000 15.000
20.08.2010 7.250 9.000 7.000 15.000
12.07.2010 7.250 9.500 7.000 15.000
18.11.2009 7.500 9.750 7.000 15.000
11.09.2009 8.000 10.500 7.000 15.000
16.06.2009 8.500 11.000 7.000 15.000
21.05.2009 9.000 11.500 7.000 15.000
22.04.2009 9.000 11.750 7.000 15.000
25.02.2009 10.250 11.750 7.000 15.000
11.02.2009 10.250 11.750 7.750 15.000
28.11.2008 10.500 12.000 7.750 15.000
17.10.2008 10.500 12.000 9.250 15.000
23.02.2007 10.500 12.000 10.000 15.000
15.12.2006 10.000 11.500 10.000 15.000
28.09.2006 9.625 11.125 10.000 15.000
24.07.2006 9.125 10.625 10.000 15.000
16.06.2006 9.000 10.500 10.000 15.000

(අ) නිත්‍ය පහසුකම් යටතේ දෛනික ගනුදෙනුවලදී අදාල පොලී අනුපාතිකය

* නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 2014 ජනවාරි 02 දිකට පෙර සඳහන් කරන ලද්දේ පිළිවෙලින් ප්‍රතිමිලදී ගැනුම් අනුපාතිකය සහ ප්‍රති විකුණුම් අනුපාතිකය යනුවෙනි

search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services