මුල් පිටුව
 පුවත්පත් නිවේදන /දේශන
 බැංකුව පිළිබඳ තතු
 මුදල් ප්‍රතිපත්තිය
 මූල්‍ය ක්‍රමයේ ස්ථායීතාවය
 ව්‍යවහාර මුදල් කළමනාකරණය
 නියෝජිත කටයුතු
 සංඛ්‍යාන
 නීති හා රෙගුලාසි
 ප්‍රකාශන
 අධ්‍යාපනය
 සේවා සහ වෘත්තීය
 
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු


Current page is 7 of 12.

First    Next    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     Prev.    Last

ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම් පත් සෘජු මුළු අලෙවිය
වෙන්
දේසි
දිනය
(ඈ)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
ලැබීම්
(රුපි
යල් බිලියන)
පිරි
නැමුම (රුපියල් බිලියන)
බරතැබු සාමාන්‍ය ඵලදායීතා අනුපාතිකය (වසරකට සියයට) කල්පිරුණ දිනය කල්පිරුණ කාලය දින ගණන
             
06.08.2012 3.000 1.150 1.100 10.691 17.08.2012 10
06.08.2012 3.000 1.550 1.500 10.973 07.09.2012 31
03.08.2012 5.000 4.310 4.010 10.950 14.09.2012 39
02.08.2012 5.000 6.670 5.000 10.780 31.08.2012 28
   
30.07.2012 7.500 0.850 0.550 10.909 17.08.2012 17
30.07.2012 8.000 1.130 0.730 10.941 24.08.2012 24
13.07.2012 5.000 2.365 2.110 10.923 10.08.2012 25
11.07.2012 7.000 1.655 1.450 10.919 10.08.2012 29
   
09.06.2010 2.500 2.500 2.500 8.400 02.07.2010 22
07.06.2010 3.000 0.550 0.550 8.380 02.07.2010 24
01.06.2010 3.000 0.400 0.400 8.300 02.07.2010 30
   
20.05.2010 2.000 1.000 0.000 0.000 04.06.2010 14
14.05.2010 2.000 0.300 0.000 0.000 04.06.2010 18
12.05.2010 0.750 0.000 0.000 0.000 28.05.2010 15
12.05.2010 1.500 0.500 0.500 0.000 04.06.2010 22
11.05.2010 0.750 0.000 0.000 0.000 28.05.2010 16
10.05.2010 0.750 0.000 0.000 0.000 28.05.2010 17
10.05.2010 3.000 1.330 1.330 8.480 04.06.2010 24
05.05.2010 0.750 0.000 0.000 0.000 28.05.2010 22
05.05.2010 3.500 0.600 0.600 8.400 04.06.2010 29
04.05.2010 1.500 0.600 0.600 8.420 28.05.2010 23
04.05.2010 4.500 1.000 1.000 8.410 04.06.2010 30
03.05.2010 1.500 0.000 0.000 0.000 28.05.2010 24
03.05.2010 4.500 0.950 0.150 8.400 04.06.2010 31
   
29.04.2010 1.750 0.300 0.300 8.380 28.05.2010 28
29.04.2010 5.000 0.450 0.450 8.400 04.06.2010 35
27.04.2010 2.000 0.150 0.150 8.400 28.05.2010 29
27.04.2010 5.000 0.000 0.000 0.000 04.06.2010 36
26.04.2010 2.000 0.250 0.000 0.000 28.05.2010 31
26.04.2010 5.000 0.040 0.000 0.000 04.06.2010 38
ද්විතීක වෙළෙඳපොළෙහි රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් සෘජු මුළු අලෙවිය 2005 - 2006 >>

(අ) ගනුදෙනු පියවීම වෙන්දේසි දිනයට පසුව එළැඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයෙහි.
search
> ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරැ
> වෙනත් වෙබ් අඩවි
> වෙබ් පටුන
> අපව අමතන්න
> වගකීමෙන් බැහැරවීම
වත්මන් ආර්ථික දර්ශක
පොලී අනුපාතික
විනිමය අනුපාත
පොලී අනුපාතික
 
මුදල් වෙළෙපොළ
  අන්තර් බැංකු අර්පන අනුපාතිකය
  රාජ්‍ය සුරැකුම් මත පොලී අනුපාතික
  වාණිජ බැංකු ණය සහ තැන්පතු පොලී අනුපාතික
විවට වෙළෙඳපොළ කටයුතු
 
දෛනික කටයුතු
  පුර්ණ මිලදීගැනීම්
ආර්ථික දර්ශකයන්
 
සතිපතා
  මාසිකව
 
© Central Bank of Sri Lanka. Allrights reserved 2010. Site by SLT Web Services